۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

رييسجمهور برگزيده مقاومت، خيزش سراسرى چهارشنبهسورى را شكست خفتبار رژيم آخوندى توصيف كرد
رئيس جمهور برگزيده مقاومت رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى با درود به مردم و جوانان بهپاخاسته ايران در سراسر ميهن، خيزش سراسرى چهارشنبهسورى را شكست خفتبار رژيم آخوندى و دستگاه سركوب و ماشين غول آساى تبلـيغاتى آن و تودهنى مردم ايران به ولىفقيه طلسم شكسته ارتجاع توصيف كرد.
خامنهاى روز يكشنبه در يك موضعگيرى سراسيمه و ننگين ضدايرانى و ضداسلامى گفت: «چهارشنبه سورى هيچ مبناى شرعى ندارد و مستلزم ضرر و فساد زيادى است كه مناسب است از آنها اجتناب شود».
خانم رجوى گفت: مردم و جوانان بهپاخاسته ايران با برافروختن شعلهها و با خيزش سراسرى خود در چهارشنبهسورى به ديكتاتورى مفلوك و ولىفقيه ارتجاع پاسخى كوبنده دادند. در شهرهاى مختلف ميهن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب كشور و در تهران بزرگ از تهرانپارس، نظام آباد، تهراننو تا آرياشهر، شهرك غرب، پل گيشا، اكباتان، ستارخان و آذربايجان و از شوش، جواديه، نازىآباد و خزانه و خانى آباد، تا ميدان ونك و وليعصر، مردم و جوانان دلير ايران با شعارهاى مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنهاى، تصاوير ولىفقيه ارتجاع و فتواى مسخرهاش را با هم در آتش سوزاندند.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خاطرنشان كرد شعلهور شدن خيزش چهارشنبهسورى در سراسر ايران از اصفهان و اهواز و مشهد و كرمانشاه و اروميه و نجف آباد، شهركرد و ايلام، لاهيجان و كرج و بروجرد و ساير شهرهاى ميهنمان، ظرفيت انقلابى جامعه و عزم مردم و جوانان بهپاخاسته را براى به زير كشيدن رژيم آخوندى و تغيير دموكراتيك به همگان نشان داد.
قيام كنندگان با به آتش كشيدن عكسهاى خامنهاى و خمينى و مراكز و خودروهاى سركوب، پاسخى دندان شكن به فراخوانهاى تسليم و سازش و كرنش از سوى باندهاى درونى رژيم دادند كه خواستار عدم برگزارى چهارشنبهسورى و خيزش مردم شده بودند.
خيزش چهارشنبهسورى در حالى شكل گرفت كه رژيم آخوندى با همه تدابير و اقدامات سركوبگرانه، صدور حكم اعدام براى دستگيرشدگان قيام عاشورا، دستگيريهاى گسترده و جنگ روانى مىخواستند از آن جلوگيرى كنند.
خانم رجوى جامعه بينالمللى را به محكوم كردن اقدامات سركوبگرانه ديكتاتورى آخوندى و اقدام فورى براى آزادى جوانانى كه در خيزشهاى سراسرى چهارشنبهسورى و در تهاجمات شب گذشته دستگير شدند؛ فراخواند.