۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

پترائوس: رژيم ايران به يك رژيم تبهكار تبديل شده است
ژنرال پترائوس ژنرال پترائوس
مصاحبه تلويزيون سى.ان.ان با ژنرال ديويد پترائوس: سؤال: شما انتظار داريد از انتخابات عراق چه چيزى حاصل شود؟ جواب: من مىخواهم دولتى سركار بيايد كه كارهاى اين حكومت را ادامه دهد، يعنى به‌طور عموم نماينده مردم باشد، به همه مردم پاسخگو باشد، و به پيشرفتهايى كه طى دو سال گذشته در زمينه اقتصاد، اجتماعى و سياسى به‌دست آمده، ادامه دهد. يعنى همه عراقيها را با هم داشته باشد. سؤال: اجازه بدهيد در مورد يكى از همسايگان عراق، يعنى ايران سؤال كنم. وقتى شما در شمال بوديد، يكى از نكاتى كه مجبور بوديد به آن بپردازيد، نيروهاى رژيم ايران، نيروى قدس كه در موارد زيادى خشونتها را با ارسال سلاح، مهمات و شبهنظامى و غير در عراق برمىانگيخت، بود. به نظر مىرسد كه نيروى قدس اكنون بيشتر نگران وقايع داخل ايران است و سرگرم سركوب جنبش اپوزيسيون در داخل است. آيا اين سرگرمى ديناميزم سياسى داخل عراق را تغيير نداده است؟ آيا به نظر شما نيروى قدس دست و پاى خود را جمع نكرده و به ايران بازنگشته است؟ جواب: اولا كه حرف شما درست است، كه مىگوييد عناصر امنيتى رژيم ايران، خصوصا سپاه پاسداران و قدس و بسيج مجبور شدهاند در مقايسه با گذشته، به ميزان زيادى روى چالشهاى داخل ايران متمركزشوند. شما از زبان كارشناسان شنيدهايد كه رژيم ايران از يك رژيم مذهبى به يك رژيم تبهكار تبديل شده است. و بيش از هر زمان ديگر بيشتر به يك كشور پليسى، تبديل شده است. اين هم بهخاطر قيام مردم اين كشور است كه با ربودن انتخابات از آنها آغاز شد. سؤال: آيا به نظر شما احمد چلبى يك عامل رژيم ايران است، يا تحت نفوذ ايران است و درصدد پيش بردن اهداف رژيم ايران در عراق مىباشد؟ جواب: موضوع اين نيست كه ما چه فكر مىكنيم، بلكه اين كه رهبران عراقى چه فكر مىكنند. رهبران عراق نسبت به برخى رخدادهاى سياسى كه تحريك كننده آن، ستاد حسابرسى و عدالت به رياست دكتر چلبى بوده، ناراحت هستند. سؤال: اين كميته پشت بعث زدايى جديد و لغو صلاحيت گروه زيادى از شركت كنندگان در انتخابات بود؟ جواب: بله، حقيقت هم همين است، آنها ليستى تهيه كردند و در لغو صلاحيت افراد زيادى نقش اصلى را داشتند. اين كار خصوصا وقتى نزديك به انتخابات صورت گرفت، باعث بحرانهاى سياسى زيادى شد. حقيقت اين است كه دهها هزار كانديدا كه درپايان چندصد نفر آنها ماندند، لغو صلاحيت شدند، سياستى كه خاص عراق است. نگرانيها و هيجاناتى بوجود آمد، ولى ته كار بلاخره عراقيها بر آن فائق شدند… سؤال: آيا به نظر شما رژيم ايران تصميم گرفته است به سلاح اتمى دست يابد، يا فكر مىكنيد هنوز مشخص نيست كه آيا آنها درصدد يك برنامه صلحآميز هستهيى و موشكى هستند، و يا تصميم به تسليحاتى كردن آن گرفتهاند؟ جواب: به نظر من موضوع قدرى با اين متفاوت است. اولا مىتوان سر اين بحث كرد كه آيا آنها هنوز به تصميمگيرى نهايى رسيدهاند يا نه. احتمالا هنوز توسط رهبر مذهبى اين تصميم گرفته نشده است. اوست كه بايد اين تصميم را بگيرد. ولى اين بحث قدرى نابالغ است، چون كه همه عوامل و عناصر توليد سلاح اتمى و توليد سيستم حمل آن و ساير اجزاى آن طورى پيش رفته است كه گويا مىخواهند در موقعيتى باشند كه بتوانند اين تصميم را بگيرند و از مرز توانمندى آن عبور كنند. لذا آنچه كه باعث نگرانى بسيار شديد براى كشورهاى منطقه، اسراييل و آمريكا و كشورهاى غربى شده همين است. ما يكسال تلاش كرديم كه روند ديپلوماسى را پياده كنيم و همه تلاشها با نيت خوب انجام شد، دست باز را به سوى آنها دراز كرديم، ولى با ناسازگارى و مخالفت و پس زدن مواجه شديم. نتيجه اين شد كه همه كشورها، نه فقط آمريكا، بلكه فرانسه، انگلستان، آلمان و حتى روسيه نيز به اين جمعبندى رسيدند كه جاده فشار را دنبال كنند. اين جاده شامل تحريمهاى بسيار شديدتر است. … ناگفته نماند كه احمدىنژاد خودش بهترين حامى ماست. زيرا اعمال و لفاظيهاى او در ايران در بسيارى از موارد باعث ساده كردن كار ما در سنتكام در مقايسه با هر كارى كه خودمان بخواهيم بكنيم، شده است.