۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

استراتژى قيام و سرنگونى
اشرف كانون استراتژيكى نبرد، نقدينه بزرگ ملت در مبارزه آزادىبخش با رژيم ولايت
پيام به رزمندگان انقلاب دموكراتيك در سراسر ميهن اشغال شده
سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل كشور
مسعود رجوى - 30 دى 1388
قسمت يازدهم - نسخه متنى
گفتيم كه رژيم ولايتفقيه يك ديكتاتورى دينى دجال و ضدبشر با خصيصه صدور ارتجاع و تروريسم تعريف مىشود. با سرشت و كاركردهاى ضدبشرى اين رژيم كم و بيش آشنا هستيم. حالا مى‌خواهيم در مورد ابعاد باورنكردنى دجاليت خمينى وتحريف و دروغ در رژيم ولايتفقيه صحبت كنيم. اما اول صبر كنيد كمى راجع بهمعنى و سابقه تاريخى كلمه دجال بگويم: ...
-فصل يازدهم: دجاليت و تحريف -ماكياوليسم سياسى -حق مردم بر حاكميت -عدل الهى عدل، نخستين اصل مذهب شيعه جعفرى عدالت اجتماعى معنى اسلام مفهوم توحيدى عيد توحيد بى‌محتوا
قسمت يازدهم - ويدئو كليپ
قسمت دهم - نسخه متنى
گفتيم كه «جبهه خلق» يا «جبهه مردم ايران» اكنون در رژيم ولايتفقيه، با شاخص و معيار «سرنگونى»، همان جبهه سرنگونى استبداد مذهبى براى استقرار حاكميت جمهور مردم ايران تعريف مى‌شود. درباره گرايشها (تمايلات) و خصايص اپورتونيستى و بارز شدن ماهيتهاى ارتجاعى در درون جبهه خلق به اختصار اشاره كردم. اكنون مى‌خواهيم ببينيم رژيمى كه جبهه خلق مى‌تواند و بايد آن را سرنگون كند و مانع اصلى پيشرفت . ...
-فصل دهم: شناخت و تعريف رژيم دجال و ضدبشرى ولايتفقيه -مبارزه چيست؟ -شناسايى دشمن -رژيم دجال و ضدبشرى ولايتفقيه
قسمت دهم - ويدئو كليپ
قسمت نهم - نسخه متنى
ابعاد اعدام وتيربارانها به‌ويژه از نوجوانان بيگناه كه تصاوير آنها به سراسر جهان مخابره شد، به حدى بود كه بازرگان تاب نياورد. دل به دريا زد و روز 15مهر 1360 در مجلس ارتجاع شجاعانه به‌پا خاست و قبل از دستور به سخنانى همت گماشت كه بر سرش ريختند و نگذاشتند سخنانش را به پايان برساند. هر چند در اين سخنرانى با نيشهايى هم به مجاهدين سعى كرده بود تعادلى برقرار كند. به قسمتى از سخنان او توجه كنيد ...
-سخنرانى بازرگان در مجلس ارتجاع پس از 5مهر -باز هم خاطراتى از مهندس بازرگان -جبهه خلق و ادامه بحث درباره بازگشت به اين جبهه و خروج از آن -درباره سلطنتطلبى -درباره سلطنت و آقاى رضا پهلوى -فصل نهم - سخنى با مجاهدين همراه با يك تعهد مشخص -يك تعهد مشخص
قسمت نهم - ويدئو كليپ
قسمت هشتم - نسخه متنى
بر اساس آن‌چه تاكنون گفتيم، از 30خرداد 1360، استراتژى جبهه خلق، تغيير و سرنگونى رژيم ولايتفقيه براى آزادى و جايگزين كردن حاكميت جمهور مردم، يعنى توده مردم ايران است. فصل مشترك جبهه خلق، تعارض وتضاد آشتىناپذير با ديكتاتورى ولايتفقيه و غصب حاكميت مردم ايران است. استراتژى سرنگونى از همين جا حقانيت و ضرورت پيدا مى‌كند. ...
-فصل هشتم-جبهه خلق و استراتژى سرنگونى -استقبال از هرگونه فاصله گرفتن از ديكتاتورى و بازگشت به جبهه مردم ايران -از مهندس بازرگان ياد بگيريد! -اشارهيى به قيام مجاهدين در 5مهر 1360
قسمت هشتم - ويدئو كليپ
قسمت هفتم - نسخه متنى
پس از آگاهى و اشراف نسبت به انحراف و اپورتونيسم راست بهعنوان تهديد اصلى قيام، اكنون بايد يكبار ديگر درسهاى قيام در روز عاشورا (6دى1388) را مرور كنيم. در پيام هشتم دى، به اختصار گفتم: «استمرار و سرعت پيشروى و درجه تعميق و گسترش نيروهاى قيام در شش ماه گذشته و مخصوصا انبار باروتى كه در ايام تاسوعا و عاشورا در ايران سر باز كرد، به همگان نشان داد كه آن‌چه مقاومت ايران درباره وضعيت جامعه ايران و ». ...
-فصل هفتم- درسهاى قيام در روز عاشورا
قسمت هفتم - ويدئو كليپ
قسمت ششم - نسخه متنى
”قيام“ را خروج جمعى توده مردم براى انهدام دستگاههاى حاكميت در شرايطى كه ديگر حاضر به تحمل ظلم و ستم نيستند، تعريف مى‌كنند. خصوصيت ويژه قيام حالت شورش و عصيان است. دراين حالت تودهها حداكثر تفوق روحى را با حداكثر تهور و آمادگى در هم مىآمىزند. براى دادن همه‌گونه قربانى بدون هراس از مرگ آمادهاند و تا از بين بردن شبكه پليسى و نظامى دشمن از پا نمىنشيند. طبق تجربههاى تاريخى، قيامهاى تودهاى در قله و نوك پيكان خود با شعار ”مرگ يا پيروزى“ به حسابرسى بلاواسطه از ...
-فصل ششم – قيام و انقلاب -خمينى و مجاهدين هركدام با انقلاب ضدسلطنتى چه كردند؟ -عهد مجاهدين و مقاومت ايران براى آزادى خلق و ميهن -گفتگو با خواهر مجاهد فرشته نبئى -اپورتونيسم، عارضه قيام -قيام و اپورتونيسم چپ و راست -تهديد اصلى -نكتهيى درباره سلسه مراتب تضادها
قسمت ششم - ويدئو كليپ
قسمت پنجم - نسخه متنى
وقايعى را كه يادآورى كردم از اين بابت بود كه بدانيد وقتى قوانين بينالمللى و حقوق مسلّم انسانى و پناهندگى در اشرف يا در فرانسه يا هركجاى ديگر زير پا گذاشته مى‌شود، عيناً مانند نقض حقوقبشر در داخل ايران، چه كسى فايده مىبرد و به جيب چه كسى مىريزد. منظورم وقايعى است كه اشاره كردم: -در مورد اخراج ”بيشرفانه“ پناهندگان به گابن به‌نقل از ليبراسيون. -در مورد خنجر زدن بنى صدر عليه مريم و پناهندگان مجاهدين در ماجراى 17ژوئن در فرانسه. ...
-فصل چهارم – گريزى به اشرف درصحارى عراق -جبهه متحد ارتجاع و بخش ولايتفقيه در عراق، عليه اشرف و مجاهدانش -نگاهى به مواضع شوراى ملى مقاومت ايران -تعريف اصل و قانون -اصل وحدت و همبستگى نيروها عليه استبداد مذهبى -ارائه جايگزين، مرحله عالى تكامل وحدت و همبستگى نيروها -فصل پنجم- همسويى اصلاحطلبان واقعى با مقاومت
قسمت پنجم - ويدئو كليپ
قسمت چهارم - نسخه متنى
چه خوب بود اگر خمينى پدر طالقانى را پس نمىزد و رياست جمهورى ايشان را مىپذيرفت. اما حتى ما به‌درستى نفهميديم كه چه شد كه آقاى طالقانى سه ماهونيم پس از اين‌كه ما او را نامزد رياست جمهورى كرديم، به‌طور ناگهانى درگذشت. من دليلى ندارم كه بگويم اين درگذشت مشكوك است. اما توده مردم در آنزمان شعار مى‌دادند «بهشتى، بهشتى، طالقانى را تو كشتى». در هر حال، پدر طالقانى كه در آبان 57 از زندان آزاد شده بود، در بيرون زندان فقط 10ماه و نيم به‌سر برد ....
-فصل سوم –اصلاحات و سوابق آن در رژيم ولايتفقيه -اصلاحات خمينى و حكم هشت مادهاى -موضع مجاهدين -اصلاحات خاتمى -بالاترين دستاورد آخوند خاتمى براى رژيم -آرمان و اسلوب خاتمى -تعريف استحاله و الزام رفرم در رژيم ولايتفقيه -تعريف و معيار تشخيص اصلاحطلبان واقعى -اگر خاتمى در برابر ولىفقيه مىايستاد -يك يادآورى تاريخى -يادآورى ضرورى ديگر
قسمت چهارم - ويدئو كليپ
قسمت سوم - نسخه متنى
در تهران پس از وفات پدر طالقانى و خيزش عظيم و سراسرى مردم ايران در تشييع او، فضا چرخيد. به‌طوريكه بعد از چند ماه كار نيمه مخفى- نيمه علنى، ما دوباره بهكار علنى روى آورديم و اين بار دفتر مركزى مجاهدين كه با پول خودمان و با سند رسمى خريده بوديم، در خيابان انزلى (منشعب از تخت جمشيد كه آن زمان به خيابان طالقانى تغيير نام يافته بود) داير كرديم و رسماًًًًًًًًً و علناً وارد انتخابات رياست جمهورى شديم....
-اولين انتخابات رياست جمهورى -اولين انتخابات مجلس شوراى ملى -از 22بهمن تا امجديه -امجديه و بازتابهاى آن در درون رژيم -تصميم گيرى خمينى -اعلان جنگ رسمى و علنى در 4تير1359 -500هزار ميليشيا و تعطيل دفاتر در 250 نقطه -گواهى اضداد -تظاهرات مادران و آخرين اخطار خمينى -قيام 30خرداد
قسمت سوم - ويدئو كليپ
قسمت دوم - نسخه متنى
براى ورود به بحث قيام و انقلاب، بايد مدتى صبر كنيد تا درباره سراب اصلاحات و اصلاح طلبى در اين رژيم يا دست كم، نرم شدن و ميانه رو شدن اين رژيم صحبت كنيم و هم‌چنين نگاهى به مسير طى شده بيندازيم. داستان ميانه رو شدن (مدراسيون) و استحاله و اصلاح طلبى (رفرم) در اين رژيم، يك سراب و قصّه 30ساله است. در خرداد 1387...
-فصل دوم- مسير طى شده -اولين ديدار با خمينى -تعطيل دفاتر پدر طالقانى و شهادتين گفتن مجاهدين -يك عقبنشينى تحميلى از جانب خمينى -آخرين ديدار باخمينى -رفت و آمدهاى مستمر به قم و ديدارهاى مكرر با اعضاى ”شوراى انقلاب“ خمينى -درگذشت پدر طالقانى -اعلام جنگ غيررسمى با مجاهدين از سوى خمينى
قسمت دوم - ويدئو كليپ
قسمت اول - نسخه متنى
سلام به زنان و مردان اشرفنشان كه در اثناى قيام فرياد مىزنند «ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم»، سلام به بچههاى بىترس و بيم كه در قيام عاشورا فرياد مىزدند «ما بچههاى جنگيم، بجنگ تا بجنگيم»، و سلام به هواداران و پشتيبانان مجاهدين خلق ايران و خواهران و برادران مجاهدم در داخل كشور، ...
-چند نكته و يادآورى -مقدمه -فصل اول-تعريف چند كلمه
قسمت اول - ويدئو كليپ
سايت مجاهدين