۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

تلويزيون الشرقيه:
دكتر اياد علاوى رژيم ايران را به دليل دخالت در امور داخلى عراق به شدت مورد حمله قرار داد
دكتر اياد علاوي دكتر اياد علاوي
دكتر اياد علاوى رئيس ليست العراقيه رژيم ايران را به دليل دخالت در امور داخلى اين كشور و موضوع انتخابات به شدت مورد حمله قرار داد. به گزارش تلويزيون الشرقيه وى در سخنان خود در جمع كسانى كه بهخاطر پيروزى ليست العراقيه به ديدار او رفته بودند گفت امروز رژيم ايران در تمامى جزئيات حيات در عراق دخالت مىكند و مىخواهد هر كس و هر وضعيت و هر ساختارى كه مىخواهد را بر عراق تحميل نمايد. دكتر اياد علاوى افزود: عراقى عراقى است و اجداد ما در برابر انگليس؛ بزرگترين امپراتورى جهان با سلاحهايى ساده ايستادند وبه همين دليل امپراتورى انگليس در خاك عراق فروپاشيد و از آن عقبنشينى كرد و لذا نه ايران و نه غيرايران نمىتوانند بر عراق حكم برانند و يا اينكه آنچه مىخواهند را بر ما تحميل كنند.
وى گفت اين براى رژيم ايران بهعنوان يك همسايه مسلمان عيب است كه به اين شكل در امور داخلى عراق دخالت كند و اين مطلقا مردود و غيرقابل قبول است. رئيس ليست العراقيه ابراز تأسف كرد كه الان سفر به ايران براى سياستمداران فعلى مهمتر از رفتن به سمت يك كشور برادر عربى شده است. علاوى گفت بهترين مثال براى اثبات اين حرف اجلاس اخير سران عرب بود كه عراق را در اين اجلاس وزير خارجه آن نمايندگى مىكرد و بايد سؤال كرد كه آيا اين كشور رئيسجمهور و دو معاون و نخستوزير ندارد؟».