۱۳۸۹ فروردین ۳, سه‌شنبه

ابراز نگرانى كاترين اشتون از پخش پارازيت روى برنامه‌هاى ماهوارهيى توسط رژيم ايران

كاترين آشتون كاترين آشتون
كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا روز گذشته از پخش پارازيت روى برنامه‌هاى ماهوارهيى توسط رژيم ايران ابراز نگرانى كرد. وى طى يك كنفرانس مطبوعاتى در بروكسل گفت: ما در مورد آنچه كه در زمينه پخش برنامه‌ها وجود دارد نگرانيم، ما هنوز گامى به جلو در مورد اقدامات بعدى كه بايد انجام شود برنداشتهايم، همانطورى كه مىدانيد ما كماكان در مورد رژيم ايران نگرانيم و نگرانى ما از اين جنبه است كه بحثهايى كه در شوراى امنيت صورت خواهد گرفت، اقداماتى را كه بايد در آينده اتخاذ شود دربر بگيرد. لذا اين در همين راستا است و ما بايد طى چند هفته آينده به آن بپردازيم.