۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

56حزب، اتحاديه و سازمان و دهها پارلمانتر از يازده كشور عربى، خواستار حفاظت اشرف توسط مللمتحد شدند
شهر اشرف شهر اشرف
56 حزب و اتحاديه و جمعيت و سازمان عربى و بيش از 500 شخصيت سياسى و حقوقى از جمله دهها پارلمانتر از بيش از يازده كشور عربى خواستار شدند كه سازمان ملل حفاظت كمپ اشرف را به عهده گيرد
56 حزب، سازمان، اتحاديه، جمعيت و هم‌چنين دهها پارلمانتر از 11 كشور عربى از جمله مصر، لبنان، كويت، مراكش، امارات، تونس، الجزاير، يمن، بحرين، فلسطين و سوريه بعلاوه بيش از 500 شخصيت سياسى از جمله دهها پارلمانتر و هم‌چنين شخصيتهاى آكادميك و حقوقدانان و وكلا و پزشكان و مهندسان و مقامات بلندپايه حزبى و اعضاى جمعيتها و سازمانها، سردبيران روزنامه‌ها و سايتها و اصحاب رسانه و نويسندگان و پژوهشگران، شخصيتهاى سنديكايى، صاحبان حرفه، پزشكان، استادان دانشگاه، و فعالان حقوق زنان و فعالان سياسى با امضاى بيانيه‌يى خواستار شدند كه: ”يك نيروى بينالمللى حفاظت اساكنان اشرف را تحت اشراف سازمان ملل به عهده گيرد“ و بر ”ضرورت تعهد نيروهاى سازمان ملل از حفاظت و التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف با استناد و با احترام به قطعنامه پارلمان اروپا در تاريخ 24/4/2009 و پايان بخشيدن به محاصره اشرف“ تأكيد كردند.
در اين بيانيه آمده است: ”در زمانيكه مردم ايران هر روز بيش از پيش براى استمرار قيام خود به منظور تغيير در كشورشان و دستيابى به آزادى و دموكراسى، جانفشانى مىكنند. اكنون دنيا قهرمانيهاى آنها را به چشم مى‌بيند و به گوش مىشنود و گواهى مىدهد كه در ايران جنگى جريان دارد كه يك سوى آن همه مردم با عزم و اراده و مشروعيت خواستهايشان و در سوى ديگر حاكمان هستند كه بر انواع تروريسم و وسايل سركوب و… متكى هستند. استمرار و سرعت تحولات و ميزان عمق و گسترش سطح قيام در نيمه دوم سال گذشته و قيام دو روز آخر سال ميلادى اخير، به همگان نشان داد كه كه اين تغيير اجتناب ناپذير است.
در همين حال دولت تهران براى رويارويى با اين جنبش مردمى و خاموش نمودن آن راهى جز سركوب مردم ايران و نابودى اپوزيسيون دموكراتيك خود نمىيابد و روز به روز توطئههايش عليه ساكنان اشرف، اعضاى مجاهدين خلق ايران در عراق، و بهطور خاص جابجايى اجبارى و اخراج آنان از طريق كنترل و ديكته كردن به دولت عراق افزايش مىيابد. بيش از يكسال است كه اشرف تحت محاصره كامل قرار دارد و بنابه گزارشات ارگانهاى بينالمللى حتى نيازهاى اوليه انسانى هم‌چون غذا و دارو، به سختى وارد اين كمپ مىشود و با توجه به‌ رفتار دولت عراق تا به امروز، شاهد هستيم كه متاسفانه دولت عراق تاكنون كمترين توجهى به اعتراضات مكرر هزاران قانونگذار بينالمللى و سازمانهاى بينالمللى و حقوقبشرى نكرده است و تجربه يكساله نشان مىدهد كه دولت عراق نه تنها نيت حفاظت ساكنان بىدفاع اشرف را ندارد بلكه با سرباز زدن از تعهدهاى و امتناع از التزام به قوانين بينالمللى آنها را تحت محاصره كامل نيزقرار داده است و در زمانيكه قيام سراسرى بر عليه ديكتاتورى حاكم در ايران گسترش پيدا مىكند و حكومت در رويارويى با اين جنبش مردمى و براى خاموش كردن آن راهى جز سركوب مردم ايران و نابودى سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون اصلىاش در اردوگاه اشرف در عراق نمىيابد.
ما خواهان آن هستيم كه: - يك نيروى بينالمللى تحت نظر سازمان مللمتحد پرونده حفاظت ساكنين اشرف را بعهده بگيرد. - بر تضمين عدم حمله و بهكارگيرى خشونت و جابجايى آنها تأكيد داريم. - بر ضرورت تعهد نيروهاى سازمان ملل در پرونده حفاظت اصرار داريم و خواهان التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف بر اساس احترام به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا به تاريخ 24آوريل 2009 و پايان دادن به محاصره اعمال شده بر اشرف هستيم.
احزاب و سازمانهاى امضا كننده بيانيه:
1- حزب مصر جوان (مصر) 2- جنبش ناصريهاى آزاد (لبنان) 3- حزب سبزها (مراكش) 4- حزب تجمع پيشروى موحد (مصر) 5- انستيتوى پژوهشهاى استراتژيك (كويت) 6- جنبش تغيير (لبنان) 7- جنبش اعراب متحد (مصر) 8- ليگ دفاع از حقوقبشر (سوريه) 9- جنبش پيشرفت و عدالت (مصر) 10- جمعيت نظارت بر حقوقبشر بحرين 11- جنبش استقلال (لبنان) 12- مركز حقوق زنان (مصر) 13- ائتلاف نيروهاى چپ (مصر) 14- جريان شيعه آزاد (لبنان) 15- ليگ حقوقبشر الجزائر (الجراير) 16- جمعيت زنان المهديه (مراكش) 17- شبكه عربى اطلاعات حقوقبشر (مصر) 18- جنبش اجتماعى لبنان (لبنان) 19- انستيوى دموكراتيك مصر براى روشنگرى حقوق قانونى و قانون (مصر) 20- مركز هميارى حقوقبشر الفجر (مصر) 21- جمعيت حقوقبشر آمازيگ (مراكش) 22- مركز حقوقبشرتكنولوژيك (مصر) اسم چك شود 23- فدراسيون جمعيتهاى رشد و توسعه (مراكش) 24- موسسه مطالعات حقوقى و قانونى ماعت (مصر) 25- مركزقانونى هشام مبارك (مصر) 26- سازمان دموكراتيك شغل (مراكش) 27- جنبش ملى آمريكاييان لبنانى تبار (لبنان) 28- مركز روشنگرى توسعه و حقوقبشر (مصر) 29- انجمن قانونى الصفوه (مصر) 30-ديدبان تونسى حقوق و آزاديهاى سنديكايى (تونس) 31- بيناد عربى حمايت از جوامع مدنى و حقوقبشر (مصر) 32- مركز مشورتى قانونى (مصر) 33- مركز وكالت و مشورت قانونى (مصر) ا34- نجمن مشورتى و هميارى قانونى (مصر) 35- جمعيت غرب براى همبستگى و رشد (مراكش) 36- مركز منطقهاى حقوقبشر (c. u. h. r) (مصر) 37- گروه هميارى قانونى (مصر) 38- هيأت لبنانى مبارزه با خشونت عليه زنان (لبنان) 39-بنياد قانونى اجيال (مصر) 40- انجمن دفاع اجتماعى و حقوقبشر (مصر) 41- هيأت ملى حفاظت از اموال عمومى (مراكش) 42- بنياد رايه براى آموزش و حمايت ازدمكراسى (مصر) 43- مركز براعن براى سرپرستى كودكان و زنان (مصر) 44- انجمن توسعه و حقوقبشر شعاع (مصر) 45- كميته آماده‌سازى اتحاديه حقوقبشر (مراكش) 46- انجمن توسعه جامعه و حقوقبشر (مصر) 47- مركز سرپرستى و توسعه اجتماعى سلاسه (مصر) 48- مركزپژوهشهاى مصرى و عربى (مصر) 49- اتحاديه اطلاع رسانى عربى (مصر) 50- مركز دمكراسى و حقوقبشر مصر 51- اتحاديه نويسندگان عرب (فلسطين) 52- موسسه فرهنگى كردا (سوريه) 53- هيأت هماهنگى انجمنهاى غير دولتى فلسطينى 54- مركز نوجوانان و جوانان شتيلا (فلسطين) 55- مركز حقوقبشر و مشاركت دموكراتيك (فلسطين) 56- سازمان زنان دموكرات فلسطين اسامى برخى از شخصيتهاى برجسته عربى در بين امضاء كنندگان بيانيه:
-دكتر سليم الحص نخستوزير سابق لبنان -دكتر مصطفى عَلّوش هماهنگ كننده فراكسيون پارلمانى 14مارس لبنان -دكتر وليد الطَبًطَبائي رئيس كميته دفاع از حقوقبشر پارلمان كويت -حَمدين عَبدالعاطى صَباحي عضو پارلمان مصر -جمال سليم جَراح عضو پارلمان لبنان -دكترسَحر القَواسمي عضو پارلمان فلسطين -خانم سَلوا كَركَرى عضو پارلمان مراكش -آقاى محمد عَبد العَليم داود عضو پارلمان مصر -ميشل رنه معاود عضو پارلمان لبنان -دكتر جمال الزيني عضو پارلمان مصر -جناب عاطف مَجدلانى عضو پارلمان لبنان -علاء الدين عَبدالمنعم عضو پارلمان مصر -آيتالله علامه سيد على الأمين مفتى صور و جَبَل العامل -شيخ محمد حاج حسن از روحانيان برجسته شيعه در لبنان -سركيس دويهى رهبر مسيحيان زَقًهورًتا لبنان -جان مفّرَج رئيس جنبش اجتماعى لبنان -كمال بَطَل معاون سازمان شوراى جهانى انقلاب سدر -احمد عبيد المصباحي رئيس دائره تبليغات حزب دموكراتيك مردم يمن در بين امضاء كنندگان اسامى برخى شهرداران لبنانى از جمله آنتونى خباز، الياس خورى، شاهيد جها مشاهده مىشوند.