۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

گروههاى وابسته به نيروى تروريستى قدس براى ترور رهبران ملى عراق و آغاز يك جنگ فرقهاى آماده مىشوند
فعاليتهاي تروريستي نيروي قدس فعاليتهاي تروريستي نيروي قدس
اطلاعيه صادره شوراى ملى مقاومت ايران به شرح زير است:
رژيم آخوندها در آستانه انتخابات عراق، گروههاى وابسته به نيروى قدس را مأمور ترور رهبران ملى عراقى كرده و نيروهاى وابستهاش را براى يك جنگ فرقهيى، در صورت پيروزى نيروهاى ملى، آماده كرده است
ديكتاتورى مذهبى حاكم بر ايران، در آستانه برگزارى انتخابات پارلمانى عراق، تلاشهاى خود را براى اعمال نفوذ در انتخابات و تقلبهاى كلان تشديد كرده و توطئه عليه جريانها و شخصيتهاى ملى و مستقل را به نحو بىسابقهيى افزايش داده است. اين اقدامها در وحشت از انزواى روزافزون گروههاى وابسته به اين رژيم و استقبال گسترده از جريانهاى مستقل و ملى، كه با سلطه شوم رژيم آخوندها بر عراق مخالفند، صورت مىگيرد. رژيم آخوندها از يكسو گروههاى ويژه ترور نيروى قدس را مأمور كرده تا شخصيتهاى عراقى مخالف رژيم را ترور كنند و از سوى ديگر نيروهاى وابسته و مزدورانش را براى يك جنگ فرقهيى و مذهبى، در صورت پيروزى آلترناتيو عراقى آماده كرده است. ارزيابيهاى شوراى عالى امنيت رژيم و گزارشهاى نيروى قدس، سفارت رژيم در بغداد، ستاد ويژه عراق و احزاب دستساز رژيم كه بهطور مستمر در اختيار خامنهاى قرار مىگيرد، نشان مىدهد اگر انتخابات به روال طبيعى برگزار شود، احتمال پيروزى كانديداهاى ملى و مستقل و درهم شكستن هژمونى رژيم و احزاب وابستهاش بسيار زياد است. به همين خاطر از چند هفته پيش خامنهاى و شوراى عالى امنيت از پاسدار قاسم سليمانى، سركرده نيروى قدس خواستهاند طرح مشخصى براى حذف شخصيتهاى ملى و مستقل عراق به اجرا در بياورند. متعاقبأ نيروى قدس در ديماه گذشته يك جلسه توجيهى براى فرماندهان گروههاى ويژه ترور برگزار كرد. يكى از سركردگان قدس در اين جلسه گفت عراق در شرايط بحرانى است و ممكن است نيروهاى مخالف رژيم ايران برنده انتخابات شوند. اما به هر قيمت شده، حاكميت در عراق بايد دست نيروهاى وابسته به رژيم ايران باقى بماند و به هيچ وجه نبايد به امثال علاوى و مطلك واگذار شود. اگر اين افراد برنده شوند بايد خط ترور و جنگ فرقهيى مانند سالهاى85 و 86 و وقايعى مانند انفجار حرم سامراء از سر گرفته شود و اين عناصر و پيروان آنها اعم از بعثى و سنى و لائيك ترور شوند. عناصرى كه در ارگانهاى امنيتى عراق به خطوط رژيم گردن نمىگذارند، بايد تصفيه شوند. نيروهاى امنيتى بايد نتيجه مطلوب رژيم در انتخابات را بپذيرند. بعد از اين توجيه گروههاى ويژه سازماندهى خود را متناسب با شرايط تغيير دادند. هدف بالا بردن كارآئى تيمها، جذب افراد جديد با توان رزمى بيشتر و حس امنيتى بالاتر بود. به تيمها اختيارات بيشتر براى ترور در مناطق مختلف چه با خودرو و چه پياده داده مىشود. هر تيم 4 تا 5نفر است. هر 20تيم به يك مسئول رسته وصل مىشود و فرمان ترور را از او دريافت مىكنند. نيروى قدس همه امكانات مورد نياز تيمها، اعم ازآموزش يا تجيهزاتى مانند سلاحهاى فردى، صدا خفه كن و بمبهاى چسبنده را تأمين مىكند. نيروى قدس فتوايى در اختيار اين گروهها قرار داده كه بر اساس آن «عناصر جريان علاوى و مطلك بدون استثنا دشمن خدا و مفسد فىالارض هستند و حكم شرعى آنها اعدام است». سركرده تشكيلات اداره كننده گروههاى ويژه ترور در بغداد در گزارشى به نيروى قدس مىنويسد: «تشكيلات ما تنها طى چهار روز بيش از 50عمليات ترور در مناطق بغداد جديده، مدينه الصدر، منطقه الشعب، قناه الجيش، كراده و ساير مناطق بغداد انجام داده است و اهداف آن برخى مديران و افسران امنيتى و نظامى، يك قاضى در رصافه و يكى از قضات مديريت جنايات بزرگ بوده است» گزارش مىافزايد: «اين تشكيلات بهطور متوسط روزانه بين 10 تا 12تن را در بغداد ترور كرده است. بنابه گزارشى كه روز 12اسفند به نيروى قدس رسيده است، در25روز گذشته حدود 400 عمليات در بغداد و ساير شهرها توسط گروههاى ويژه انجام شده است. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 15اسفند ماه 1388 (6مارس 2010)