۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

سخنرانان اجلاس شوراى حقوقبشر، دستگيرى و شكنجههاى سيستماتيك توسط رژيم ايران را محكوم كردند
سركوب در ايران تحت حاكميت آخوندها سركوب در ايران تحت حاكميت آخوندها
در اجلاس شوراى حقوقبشر مللمتحد در ژنو سخنرانان دستگيريهاى خودسرانه و شكنجههاى سيستماتيك توسط رژيم ايران را محكوم كردند. در اين اجلاس نماينده انگلستان بر حمايت اين كشور از بيانيه اتحاديه اروپا در محكوميت نقض حقوقبشر در ايران تأكيد كرد.
نماينده اتحاديه اروپا نيز گفت: رژيمهايى از جمله رژيم ايران داراى بدترين وضعيت حقوقبشر هستند. ما به ويژه نگران رژيمهايى مانند رژيم ايران هستيم كه با بازديد گزارشگر حقوقبشر موافقت نكرده است.