۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

41سازمان بينالمللى از 25كشور در 5قاره جهان، از حقوق ساكنان اشرف حمايت كردند
شهر اشرف شهر اشرف
41سازمان بينالمللى و سراسرى از 25كشور و 5قاره جهان در نامهيى به دبيركل مللمتحد از حقوق ساكنان اشرف حمايت كردند و نسبت به محاصره ظالمانه ساكنان اشرف هشدار دادهاند. ـ اين 41سازمان بينالمللى، محدود كردن دسترسى ساكنان اشرف به دكتر و متخصص و نيازمنديهاى پزشكى، سوخت برا ى استفادههاى انسانى و مدنى و ممنوع نمودن كسب و كار و ديدارهاى خانوادگى براى ساكنين در داخل اشرف توسط ارگانى كه در نخست وزيرى عراق تحت نام ”كميته امحاء اشرف“ را محكوم كردند.
ـ رئيس هيأت عربى دفاع از اشرف كه اين نامه را به دبيركل مللمتحد ارسال كرد نوشت: مايلم نامهيى كه از طرف 41 سازمان غير دولتى بينالمللى و سراسرى در حمايت از حقوق ساكنين اشرف خطاب به دبيركل مللمتحد نوشته شده است را به اطلاع جنابعالى برسانم. اين سازمانها كه از 25 كشور در 5 قاره جهان هستند نسبت به محاصره ظالمانه ساكنين اشرف هشدار دادهاند.
اين نامه محدود كردن دسترسى ساكنين به دكتر و متخصص و نيازمنديهاى پزشكى، سوخت براى استفادههاى انسانى و مدنى و ممنوع نمودن كسب و كار و ديدارهاى خانوادگى براى ساكنين در داخل اشرف توسط ارگانى كه در نخست وزيرى عراق تحت نام ”كميته امحاء اشرف“ را محكوم كرده است. اخيرا همين ارگان با نصب بلندگو هاى بسيار قوى اطراف اشرف و با استفاده آشكار از مامورين وزارت اطلاعات ايران تحت نام خانوادههاى ساكنين اشرف، به پخش مستمر شعارهاى تحريكآميز و توهين‌آميز دست به آزار و اذيت ساكنين مىزند، عملى شرمآور كه فقط يادآور شكنجه روانى زندانيان عقيدتى و سياسى در زندانهاى حكومتهاى فاشيستى مىباشد.
به دلايل فوق، نامه ضميمه نتيجهگيرى مىكند كه: سازمان ملل بايد مسئوليت حفاظت ساكنان اشرف را برعهده بگيرد زيرا دولت عراق طى يكسال گذشته در عمل اثبات نموده است كه نيت، توان و صلاحيت حفاظت از ساكنان كمپ اشرف را ندارد. وضعيت ننگينى است كه با توجه به حملههاى ژوييه گذشته مىتواند در برآورده كردن خواستههاى رژيم ايران منجر به نسل كشى و قربانى كردن همه ساكنين اشرف گردد.
متن نامه 41سازمان غير دولتى بينالمللى و سراسرى به دبيركل مللمتحد از اين قرار است:
جناب آقاى بان كىمون دبيركل سازمان ملل دبيركل عزيز، كمپ اشرف در عراق، محل اقامت حدود 3400تن از اعضاى اپوزيسيون ايران، مجاهدين خلق ايران، مىباشد كه از 23سال قبل تاكنون آنرا احداث كردهاند. از زمان اشغال عراق درسال 2003 ساكنين اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون 4 ژنو شناخته شدهاند.
حملههاى مرگبارى كه در ژوييه 2009 توسط نيروهاى عراقى عليه ساكنين بىدفاع اشرف انجام گرفت، وضعيت اشرف را تبديل به يك موضوع انسانى در سطح بينالمللى كرد. امريكا از اول سال 2009 حفاظت و كنترل كمپ اشرف را تحويل دولت عراق داد. اما دولت عراق برخلاف همه تضمينهايى كه مبنى بر رعايت حقوق ساكنين اشرف داده بود از طريق كميتهاى در نخست وزيرى عراق سريعا محاصره همه جانبهاى را بر كمپ تحميل نمود. بهدستور كميته ورود هيأتهاى ناظر، وكلا ى ساكنين و حتى خانوادههاى آنها به كمپ ممنوع شد. كميته دسترسى ساكنين بهدارو، دكتر و متخصص و نيازمنديهاى پزشكى را به شدت محدود و سركوب نموده و بعضا براى ماهها اجازه ورود سوخت براى استفادههاى مدنى در كمپ را به‌طور كامل ممنوع كرده است.
براى ناتوان ساختن نهايى و خرد كردن ساكنين، دولت عراق بهمدت يكسال است كه به ساكنين كمپ اجازه نمىدهد توليدات دستى و صنعتىشان كه براى تامين مخارج روزانهشان بود را به فروش برسانند. كميته، عملا كمپ اشرف را تبديل به يك زندان كرده است.
خط سركوب و تحت فشار قرار دادن ساكنين اشرف كه بارها رژيم ايران علنا خواستار آن شده است ابعاد خشن نيز به خود گرفت. همزمان با سركوب اپوزيسيون و مردمى كه در تظاهرات سراسرى داخل ايران خواهان آزادى و تغيير دموكراتيك بودند، نيروهاى ارتش و پليس عراق در روزهاى 28 و 29 ژوئيه 2009 ساكنان غيرنظامى و بىدفاع در كمپ اشرف را مورد حملههاى وحشيانه قرار دادند. در اين حملههاى تحريك نشده 11تن از ساكنين اشرف به قتل رسيدند، بيش از 500تن مجروح شدند و نيروهاى عراقى 36تن از ساكنان كمپ را به‌طور خودسرانه دستگير و بنابه گزارشات مستقل فورا مورد شكنجه قرار دادند.
روز بعد از اين حملهها مقامات رژيم ايران از اين فاجعه انسانى به شدت استقبال كرده و دولت عراق را مورد تشويق قرار دادند. براى مثال رئيس مجلس رژيم ايران، لاريجانى در يك تلويزيون دولتى ضمن ابراز اميدوارى از اينكه دولت عراق به ساكنين اشرف اجازه اقامت در عراق ندهد، گفت ”ما از حمله استقبال مىكنيم هر چند كه ديربود“ .
علاوه بر حملههاى مرگبار و اعمال تضييقات غيرانسانى بر كمپ كه نقض آشكار تعهدهاى عراق به جامعه بينالمللى مىباشد، دولت عراق درتلاش براى جابجايى غيرقانونى ساكنين اشرف و تبعيد آنها به صحراهاى دور دست در جنوب عراق نيز مىباشد. ”نخست وزير مالكى عهد كرد كه اعضاى مجاهدين را اخراج كند…“ وى نوشت: ”اخراج آنها به نقره سلمان قدمى در راستاى اخراج آنها از عرا ق مىباشد“ . (رويتر 9دسامبر 2009)
نقره سلمان مكان متروكهاى در صحراهاى جنوب عراق است كه در گذشته بدنامترين زندان عراق و تبعيدگاه زندانيان سياسى بوده است و داراى شرايط بسيار غيرانسانى زيستى است. متاسفانه دولت عراق تاكنون كمترين توجهى به اعتراضات مكرر هزاران قانونگذار اروپايى و آمريكايى و سازمانهاى بينالمللى و حقوقبشرى نكرده است. تجربه يكساله نشان مىدهد كه دولت عراق نه تنها هيچ قصدى براى حفاظت ساكنان بىدفاع اشرف را ندارد بلكه آنها را تحت محاصره كامل قرار داده و به آنها حمله نموده است.
بنابراين براى نجات جان ساكنان اشرف كه با اوج گرفتن قيام آزادىخواهانه در ايران نابودى آنها بيش از قبل در دستور كار رژيم ايران قرار گرفته است مواد زير بايد فورا توسط ارگانهاى مانيتور كننده كمپ اشرف، يعنى آمريكا و سازمان ملل براى ممانعت از فاجعه انسانى ديگر در اشرف مورد پيگيرى قرار گيرد:
- سازمان ملل مسئوليت حفاظت ساكنان اشرف را برعهده بگيرد زيرا دولت عراق طى يكسال گذشته در عمل اثبات نموده است كه نيت، توان و صلاحيت حفاظت از ساكنان كمپ اشرف را ندارد.
- تا زمانيكه سازمان ملل حفاظت ساكنان اشرف را برعهده بگيرد، نيروهاى آمريكايى تضمين كنند كه ساكنان اشرف در معرض حمله، خشونت و جابجايى اجبارى در داخل عراق نخواهند بود
- تا زمانيكه ساكنان اشرف به يك كشور عضو اتحاديه اروپا يا آمريكا انتقال يابند، دولت عراق مىبايد رسماًًًًًً حقوق ساكنان اشرف را براساس قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا در مورد اشرف بهرسميت بشناسد. با احترام؛
1- سازمان بينالمللى آموزش و توسعه- آ مريكا 2- انجمن وكلاى انساندوستانه آمريكا 3- انجمن وكلاى سوسياليست هالدين انگلستان 4- مركز حقوقبشر آذربايجان 5- انجمن همبستگى بينالمللى وكلاى ژاپن 6- انجمن وكلاى دموكراتيك ايتاليا 7- كميته حقوقبشر قرقيزستان 8- هماهنگ كننده سراسرى برنامه عليه شكنجه و معافيت از مجازات در بازداشتها – هند 9- انجمن بينالمللى حقوقبشر كنيا 10- انجمن بينالمللى حقوقبشر- سوئد 11- انجمن صلح سازان كامرون 12- ,سازمان بنگال غربى- هند 13- جنبش ملى مصالحه (صلح) كشوربنين 14- انستيو جانانيتى براى عدالت و فرهنگ تحقيق و توسعه - هند 15- جنبش معتقدين به خدا، صلح جهانى و ماموريت نجات زمين- هند 16- انستيو جامعه مدنى ارمنستان 17- انستيو صلح و دمكراسى آذربايجان 18- انستيو حقوقبشر بنگلادش 19-پرفسور باورينگ حقوقدان برجسته بينالمللى از دانشگاه لندن 20- خانم كارن پاركرمتخصص قانون انساندوستانه بينالمللى-آمريكا 21- انجمن حقوقبشر ا سپانيا 22- كميته بينالمللى ساخاروف- دانمارك 23- كميته هلسينكى براى حقوقبشر جمهورى مقدونيه 24- كميته هلسينكى بلغارستان 25- مسيرهاى به سوى صلح- آمريكا 26- مركز همبستگى ايتاليايي 27- اتحاديه براى بازگشت دائمى و ادغام در بو سنى و هرزگوين 28- پاكس كريستى بين ا لمللى – بلژيك 29- سازمان بينالمللى حقوقدانان 30- انجمن صلح سازان –كامرون 31- فدراسيون انجمنهاى دفاع و ارتقا حقوقبشر- اسپانيا 32- انجمن بينالمللى آزادى مذاهب – سوئيس 33- انجمن بينالمللى حقوقبشر- استراليا 34- سازمان اتحاد حقوقبشر وكلاى فليپين 35- سازمان مبتكر حقوقبشر تركمن –اتريش 36- سيتيزن واچ پترزبورگ روسيه 37- حقوقبشر بدون مرز بينالمللى-بلژيك 38- انجمن حقوقدانان مصرى در دفاع از ساكنين اشرف 39- انجمن حقوقدانان مستقل عراق 40- مركز ملى عدالت –انگليس 41- جنبش بينالمللى آشتى كشور ماداگاسكار