۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

قطعنامه كنگره آمريكا، خشونت دولت عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند
كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كنگره آمريكا كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كنگره آمريكا
مركز تحقيقات كنگره آمريكا، در گزارشى تحت عنوان «ايران: نگرانيها و عكسالعملهاى سياست آمريكا»، در مورد قطعنامه اكثريت كنگره آمريكا در حمايت از حقوق مجاهدان اشرف نوشت: «قطعنامه شماره 704 كنگره آمريكا، خشونت دولت عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند و از دولت آمريكا مىخواهد «تمامى گامهاى ضرورى و مناسب» را براى حفاظت ساكنان اشرف طبق قوانين بينالمللى و تعهدهاى پيمانهاى آمريكا بردارد». گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا در مورد حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى اتحاديه اروپا مىنويسد: در 27ژانويه 2009 اتحاديه اروپا اين سازمان را از ليست گروههاى تروريستى خارج كرد. اين گروه در سال2002 توسط اتحاديه اروپا نامگذارى شده بود، اما در ما مه 2008 دادگاه استيناف انگلستان با تأكيد بر اين كه دولت انگليس نتوانسته هيچگونه مدركى در مورد تروريست بودن اين گروه ارائه دهد، حكم كرد كه اين سازمان نبايد يك سازمان تروريستى تلقى شود. گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا، ضمن اشاره به شكايت رسمى مجاهدين عليه برچسب وزارتخارجه آمريكا به درخواست ديكتاتورى آخوندى، مىنويسد: سازمان مجاهدين خلق ايران مىگويد ايالات متحده با حفظ نام اين سازمان در ليست سازمانهاى تروريستى، بهطور غيرعادلانهيى در مقابل فعاليتهاى آن در جنبش فزاينده اپوزيسيون مانع ايجاد مىكند.