۱۳۸۹ فروردین ۱, یکشنبه

درس آتشين چهارشنبهسورى پيام بهآتشافروزان و نسل قيام پيش بهسوى بهار آزادى
مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران
سلام و صد آفرين بهآتشافروزان چهارشنبهسورى! 
بهآنها كه تهديدها و شاخ و شانه كشيدن و فتوا و فيلمهاى هاليوودى «مرحمتى» از سوى ولىفقيه ارتجاع را بهسخره گرفتند. امروز و امشب از خانهها بيرون زدند و با رهنمود اشرفنشان  «بيا بيا!» در خيابانها بهاستقبال خطر شتافتند. به آنها كه نشئه 22بهمن را از سر خامنهاى و مزدوران سپاه و بسيج و اطلاعات و انتظامى پراندند. بهآنها كه دعوتهاى پياپى باندهاى مغلوب و توبهكار حكومت يزيدى براى حفظ آرامش و پرهيز از هرگونه «ساختارشكنى» و «هنجارشكنى» را با پاسخى آتشين، ارزانى خود آنها كردند. بهپيشتازان سياسى و برندگان استراتژيكى قيام 88 در آخرين روزهاى سال، بهآنها كه نشان دادند با دست خالى هم مىتوان بسيج سركوبگرانه فوقالعاده وهمچنين بساط سازش با ولايت و خيانت بهقيام ملت را درهم ريخت تا راه قيام و انقلاب دموكراتيك مردم ايران بهسوى بهاران آزادى گشوده شود. آرى، شما زرديهاى صفوف قيام را براى ولىفقيه ارتجاع و سازشكاران باقى گذاشتيد، سرخيها را در چهارشنبه آتشين تماماً از آن خود ساختيد، براى خود درو كرديد و بذر افشان رويش دوباره قيام در سراسر ايران شديد. تنور لاله كنون بر فروخت باد بهار… بله نسل قيام «هنجارشكن» است. هنجار «ناهنجار» نظام ننگ و نحوست را از صدر تا ذيل بهآتش مىكشد و درهممىكوبد ساختار رژيم پليد ولايت را در تماميت آن سرنگون مىكند و سرانجام پرچم آزادى را بهاهتزاز در مىآورد. اين هويت ما، طريقت ما و شرافت ماست. تهديدها و شاخ و شانه كشيدنها (تلويزيون رژيم)
احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى: «چهارشنبه آخر سال را داريم كه بايد قاطعانه از حوادث اون روز پيشگيرى بشه… آتش سوزى راه بيفته اين رو به شدت معاونت عمليات بايد طرح ريزى بكنه بايد برخورد بشه…». ادامه: