۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

روزنامه الدستور:
يكصد نماينده مجلس فدرال آلمان، خواستار تضمين حفاظت اشرف شدند
مريم رجوي در سفر به آلمان مريم رجوي در سفر به آلمان
روزنامه الدستور اردن، بيانيه صد نماينده مجلس فدرال آلمان در دفاع از ساكنان اشرف را منعكس كرد و نوشت: در جلسه‌يى كه در مجلس آلمان با حضور خانم مريم رجوى و شمارى از نمايندگان و رؤساى كميسيونهاى پارلمان از احزاب حاكم و اپوزيسيون برگزار شده، بيانيه بيش از 100تن از نمايندگان مجلس فدرال آلمان ـ بوندستاگ ـ و شمارى از نمايندگان مجالس ايالتى اين كشور در دفاع از ساكنان اشرف و حمايت از قيام مردم ايران اعلام شد.
در اين بيانيه، نمايندگان مجلس آلمان بر ضرورت ”دخالت فورى سازمان ملل براى تضمين حفاظت ساكنان (اشرف) در مقابل تهديد جابجايى اجبارى و كشتار آنان“ تأكيد كردند و خواهان آن شدند كه ”بايد سازمان ملل را كمك كرد تا مسئوليتهايش را در قبال اعدام و كشتار و نقض حقوقبشر در ايران و هم‌چنين حفاظت مخالفان ايرانى در اشرف را برعهده بگيرد“ .