۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

هماهنگ كننده سراسرى انجمن ملى شهرداران ايتاليا، از قيام مردم ايران و مجاهدان اشرف حمايت مىكند
اشرف - قيام اشرف - قيام
در همبستگى با قيام مردم ايران و مجاهدان شهر اشرف، بيانيهيى از سوى هماهنگ‌كننده سراسرى انجمن ملى شهرداران ايتاليا، به نمايندگى از بيش از 8هزار شهردارى در سراسر اين كشور، و 247 شهردارى در استان ماركه، صادر شد. در اين بيانيه كه در كنفرانس انجمن ملى شهرداران ايتاليا در استان ماركه به امضا رسيد، آمده است: قيام مردم ايران براى دمكراسى و حقوقبشر از ششم ديماه وارد مرحله جديدى شد و ميليونها ايرانى خواست خود را براى تغيير تماميت رژيم ايران، بارز كردند. در اين روز شمارى از مردم كشته، صدها تن مجروح و هزاران تن دستگير شدند.
رژيم ايران به منظور جلوگيرى از گسترش قيام، برخى از دستگير شدگان را با عنوان «محارب» يعنى كسى كه به خدا اعلام جنگ داده است و مجازات آن اعدام است، محاكمه مىكند. اين بيانيه بعد از استناد به سخنان مقامهاى رژيم ايران مبنى بر اعدام هواداران مجاهدين به اتهام محاربه و اظهار نگرانى از شكنجه‌هاى وحشيانه جسمى و روحى زندانيان كه حتى به مرگ آنان منجر مى‌شود، مىافزايد: ما بسيار نگران وضعيت 3400عضو اپوزيسيون ايرانى مستقر دركمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش مىكند از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. در چنين شرايطى ضرورى است: پرونده نقض حقوقبشر و سركوب قيام مردم ايران براى اقدام فورى به شوراى امنيت مللمتحد ارجاع شود. از تمام اهرمهاى ديپلوماتيك، سياسى و اقتصادى براى اعمال فشار بر رژيم تهران به منظور آزادى بلادرنگ زندانيان سياسى و بازداشت شدگان قيام استفاده شود. اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو روابط اقتصادى و سياسى خود را با تهران تا قطع كامل اعدام و شكنجه و سركوب تظاهرات، معلق نمايند.
يك تيم از ناظران سازمان ملل براى ممانعت از تهاجمهاى خشونتبار يا جابجايى ساكنان اشرف كه مغاير با كنوانسيونهاى بينالمللى است، در اشرف مستقر شود. دولت عراق به قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و تصريح بر حق ساكنان اشرف در برخوردارى از حقوق و حفاظتهاى بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو، ملتزم شود. -دكتر كارلو رئالى Carlo Reali هماهنگ كننده انجمن سراسرى شهرداران ايتاليا
-آنتونيو آلبونيا Antonio Albunia هماهنگ كننده انجمن سراسرى شهرداران ايتاليا در استان ماركه