۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

-
گزارش عفو بينالملل درباره اقدامات سركوبگرانه نيروهاى عراقى عليه ساكنان اشرف
حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد
گزارش جديد عفو بينالملل درباره حمله نيروهاى عراقى به اشرف درششم و هفتم مرداد گذشته، تلاش براى جابهجايى اجبارى، و ادامه تهديدها و سخت كردن شرايط زندگى براى ساكنان كمپ اشرف توسط نيروهاى عراقى سازمان عفو بينالملل«عراق: بريفينگ حقوقبشر» بخش دوم: « شكنجه، بدرفتارى و ديگر آزارها توسط نيروهاى امنيتى عراق» در بيستوهشتم ژوئيه 2009، نيروهاى امنيتى عراق در حمله به كمپ اشرف در شمال بغداد محل استقرار حدود 3500 پناهنده ايرانى، 36تن از ساكنان را بازداشت كردند. متعاقباً گزارش شده است كه اين 36تن شكنجه شدهاند و از جمله بوسيله باتون و سلاح مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند. چندين تن از آ نها بهخاطر جراحتهايشان به درمان نياز داشتند. بخش هشتم: «پناهندگان و افراد جابجا شده در داخل عراق» دولت عراق همچنان به تهديد پناهندگان ايرانى ساكن كمپ اشرف به جابجايى اجبارى ادامه مىدهد. در بيستوهشتم ژوئيه، نيروهاى اميتى عراق كمپ اشرف را كه در استان ديالى قرار دارد و محل استقرار 3400 عضو يا هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه اپوزيسيون ايرانى، را مورد حمله قرار دادند تا تحت كنترل درآوردند. اين كمپ از سال 2003 تا هنگاميكه در آغاز سال 2009 قرارداد سوفا به اجرا درآمد، تحت كنترل نيروهاى آمريكايى بود. نيروهاى عراقى در جريان حمله به اشرف، عليه ساكنان كمپ از زور استفاده كردند. در تصاوير ويدئويى گرفته شده در زمان حمله، نيروهاى عراقى را مىتوان ديدكه عمدا خودروهاى نظامى را به ميان ساكنان معترض و غيرمسلح كمپ مىرانند. علاوه براين، استفاده از سلاح گرم منجر به كشته شدن حداقل 9تن از ساكنان كمپ شد. 36تن بازداشت شدند و كتك خوردند و مورد شكنجه قرارگرفتند. آنها در وضعيت وخيم جسمى قرار داشتند و در اعتراض به بدرفتارى و بازداشتشان دست به اعتصاب غذا زدند. اگرچه يك قاضى تحقيق به آزاديشان فرمان داد، ولى آنها در يك ايستگاه پليس در شهر خالص (دراستان ديالى) نگهداشته شدند. آنها سپس به بغداد منتقل شدند و تنها بعد از يك كارزار بينالمللى بود كه آزاد شدند. دولت عراق قصد داشت ساكنان كمپ اشرف را به يك كمپ ديگر در جنوب عراق منتقل كند و به ساكنان آن تا 15دسامبر 2009 مهلت داد و تهديد كرد با زور اينكار را خواهد كرد. دراواخر فوريه 2010 جابجايى صورت نگرفته است، اگر چه نيروهاى امنيتى عراق به سخت كردن شرايط زندگى براى ساكنان كمپ ا شرف ادامه مى‌دهند.