۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

بى.بى.سى:
اوباما وضعيت ا ضطرارى در رابطه با رژيم ايران را يك سال ديگر تمديد كرد
اوباما وضعيت اضطراري در رابطه با رژيم ايران را تمديد كرد اوباما وضعيت اضطراري در رابطه با رژيم ايران را تمديد كرد
باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا وضعيت اضطرارى در رابطه با رژيم ايران را تمديد كرد.
باراک اوباما، فرمان رياست جمهورى مورخ 15مارس سال 1995 در مورد ’وضعيت اضطراري’ ميان آمريكا و رژيم ايران و تحريمهاى گسترده مرتبط با آن را براى يک سال ديگر تمديد کرده است.
اوباما در بيانيهاى که کاخ سفيد روز 10مارس منتشر کرد گفت که ’تهديدى غيرعادى و فوقالعاده عليه امنيت ملى، سياست خارجى، و اقتصاد آمريکا که ناشى از اقدامات و سياستهاى دولت ايران است’ ادامه دارد و بنابراين آن شرايط بايد براى يک سال ديگر تمديد شود.
انگيزه اوليه از صدور فرمان رياست جمهورى مورخ 15مارس 1995 توسط کلينتون، جلوگيرى از توسعه يک ميدان نفتى ايران در قراردادى به ارزش يک ميليارد دلار توسط شرکت آمريکايى کونوکو بود. اوباما در بيانيه خود مىنويسد از آن‌جا که به عقيده او اقدامات و سياستهاى دولت ايران هم‌چنان تهديدى ’غيرعادى و فوقالعاده’ متوجه امنيت ملى، سياست خارجى و اقتصاد آمريکا مىکند، وضعيت اضطرارى هم‌چنان ادامه دارد و دستور يک سال ديگر تمديد خواهد شد.
او در بيانيه خود به فرمانهاى مورخ 15مارس و 6 مه 1995 اشاره کرد و همزمان در نامهيى به کنگره نوشت که ’من نتيجهگيرى کردهام که لازم است وضعيت اضطرارى ملى اعلام شده در ارتباط با ايران ادامه يابد و تحريمهاى جامع عليه ايران در واکنش به اين تهديد به قوت خود باقى بماند. ’