۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

-
رئيسجمهور برگزيده مقاومت پيروزى قاطع نيروهاى ملى در انتخابات را به مردم عراق تبريك گفت
مريم رجوى-رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى-رئيس جمهور برگزيده مقاومت
در پى انتشار اخبار و نظرسنجى در حوزههاى رأىگيرى در انتخابات امروز در عراق مبنى بر پيروزى قاطع نيروهاى ملى اين كشور خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران اين پيروزى را كه نشانه اراده خدشه ناپذير مردم عراق براى برقرارى دموكراسى و زندگى در صلح و امنيت به دور از دخالتها و اشغالگرى فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران است به مردم عراق به دكتر علاوى رئيس ليست العراقيه و جنبش ملى عراق به دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملى عراق و به دكتر طارق الهاشمى تبريك و تهنيت گفت.
خانم رجوى انتخابات امروز را نقطه عطفى در تاريخ جديد عراق توصيف كرد كه در صورت مصون ماندن از دستبردها و تقلبات برنامهريزى ولىفقيه ارتجاع و نيروى تروريستى قدس آرايش و نقشه سياسى عراق را در راستاى حاكميت ملت عراق تغيير مىدهد.