۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

فراخوان به اجلاس وزيران خارجه جى 8 به تحريم همه جانبه رژيم ايران

مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، خطاب به اجلاس وزيران خارجه G8 خواستار تحريم فورى و همه جانبه فاشيسم دينى حاكم بر ايران شد. وى گفت: تحريم اين رژيم قرون وسطايى اولين قدم ضرورى براى ممانعت از دستيابى آن به بمب اتمى و خواست مبرم مردم ايران است كه خواهان تغيير تماميت اين رژيم هستند. خانم رجوى افزود: روابط سياسى و اقتصادى با رژيم آخوندى تاكنون تمامأ عليه مردم ايران و تغيير در ايران و در خدمت سركوب، صدور تروريسم و دستيابى به بمب اتمى توسط رژيم بوده و مىباشد. مذاكرات هشت سال گذشته تروئيكاى اروپا و پس از آن كشورهاى 5+1 و مذاكره مستقيم آمريكا با آخوندها يك سياست اشتباه، ضعيف و مخرب بوده است. اين سياست، هم، زمان لازم را براى تكميل پروژههاى اتمى در اختيار ملايان قرار داد و هم آنها را در گردنكشى در مقابل معاهدات و قوانين بينالمللى جريتر كرد. مريم رجوى تأكيد كرد: رژيم آخوندها توان دست كشيدن از پروژه توليد بمب اتمى را ندارد. چرا كه اين تنها تضمين ضرورى براى بقاى اين حكومت است، لذا راهحل نهايى براى خلاصى از بنيادگرايان تروريست مجهز به بمب اتمى، تغيير دموكراتيك در ايران است. تغيير نه تنها خواست مردم ايران، بلكه نياز مبرم جامعه جهانى است. خانم رجوى خطاب به هشت كشور صنعتى جهان گفت: رژيم غاصب آخوندى به هيچوجه مردم ايران را نمايندگى نمىكند و هرگونه مراوده و تجارت با آن نامشروع است. زمان آن رسيده است كه مقاومت مردم ايران عليه اين رژيم براى دموكراسى بهرسميت شناخته شود. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران نهم فروردين ماه 1389 - 29 مارس 2010