۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

Barnet home 21 century nuclear tortures on me!. Dear David Dunn, hiRef: DMD/MS/Tahani                             Date: 12/11/2012

Dear David Dunn, hiBarnet home 21 century nuclear tortures on me!.Since I move to this address thousand of time I’ve been tortured by the Barnet home nuclear electromagnetic and microwave attacks to my heart and brain?!Last Monday I meet Dr Gray my GP, and ask for help, most of time I day or night I going out to be safe from Barnet home nuclear electromagnetic torture!...Hundreds of time I go hospital emergency because of Barnet homes nuclear electromagnetic attacks to my heart and brain! You can get report from my GP, DR Sophie Silverstone and DR Gray!, behind of any attacks to my body there was terrorist attacks’ in worldwide too!...Thousand of my family and friends been targeted as same.1 of my family in Iran died after nuclear electromagnetic attacks on his brain 3 years ago, another of my family got stroke after nuclear attacks and now she 100% get disabled!..Thousands of peoples on worldwide have been targeted by the Barnet homes on world wide as same as me, and so many have been died by them after attacks!...This terrorism gang have been managed from Barnet home by an Iranian terrorist man called Mr Katib, (Mohamedreza Katibshahidy), bed and breakfast owner on Barnet house!...This is UK human right abuse, this mean terrorism! This is bad torture story! Any time I calling abroad for help, they telling me your local government, your landlord, doing to you and your family!... this is 16 years torture by the Barnet house, homes!.Please see attachments.You have to help me take Barnet home to court of justice about what they do to me and my family from 2002 till now!. 
http://barnethomes.org/Pages/default.aspx

۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

Syria Spring.
"""بهار سوریه""".

Syria Spring.
"""بهار سوریه""".

گزیده ای در رابطه با بهار سوریه:

دیلی تلگراف، انگلستان: هیلاری کلینتون از رهبر اپوزسیون سوریه
حمایت
نخواهد کرد!
جنایت جنایت است! چه آخوندو پاسدار در ایران و سوریه مرتکب
شوند و چه
کسانیکه خود را در سکوت و بی طرفی فرو ببرند و چه آنها ئیکه
مخالفین رژیم
ایران و بشار اسد را تحریم و محدود نمایند! (مثل موضع گیری
امروز هیلاری
کلینتون و... ) و چه مخالفین و معترضین به رژیم و بشار اسد را
لقب
تروریست بدهند و در لیست قرار بدهند!. هر کس به اندازۀ عمل
خودش
جنایتکار است.

جان مک کین در مصاحبه با بی بی سی:--> این
همه پاسدار در سوریه توسط مقاومت سوریه
دستگیر میشوند ولی آقای مک کین چرا از رژیم
و پاسدارها و
"""بهار ایران""" اسم نمیبرد؟!

ماهیت هر فرد در عملکرد و گفتارش بیرون میریزد. تهاجم
تروریستی به برجهای نیویورک (عملیات تروریستی
11/09) عاملی بود که بوش به صدام حسین و افغانستان
(طالبان) حمله کرد و.. و در عمل دو دشمن سرسخت رژیم
در همسایگیش را از بین برد تا رژیم راه تنفس بعد از
شکست جنگ 8 ساله با عراق را پیدا کند!...
آیا """ کلیسای انگلیس کاری خواهد کرد که: باراک،
حسین، او با ما؟! ماه؟! ماء؟!... و خانم: هی لا ری کلین
تون، عاقبت مثل آقای تونی، بلر، به کلیسای کاتولیک
رفته و کاتولیک تر از پاپ بشوند و...؟!.
سوریه اصلی ترین حامی رژیم در همسایگیش میباشد و
پاسداران و آخوند ها و بی بی سی و.. آنها را تا کنون با
توصل به هر جنایتی سر پا نگهداشته اند! چرا دنیا در برابر
جنایات پاسداران در سوریه و حمایت حنگی رژیم از بشار
اسد را نادیده میگیرند؟!. آیا چشم بینایی هنوز هست که
این جنایات رژیم را ببیند؟!.
ایران زمین