۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه


حامیان مقاومت در واشینگتن، اظهارات خامنهای علیه مجاهدان اشرف را به شدت محكوم كردند 12:35:01 PM 1387/12/20
تظاهرات حاميان مقاومت در واشينگتن تظاهرات حاميان مقاومت در واشينگتن
در محكومیت اظهارات وقیحانه خامنهای و درحمایت ازحقوق مجاهدان اشرف هموطنانمان سلسله تظاهراتی در مقابل كاخ سفید در واشینگتن برگزار كردند. در تظاهراتی كه روز شنبه 17اسفند برگزار شد، پیامهای همبستگی جوامع ایرانی نروژ و دانمارك دردفاع از حقو ق مجاهدان اشرف و محكومیت توطئههای دیكتاتوری آخوندی خوانده شد.
جامعه متخصصین ایرانی مقیم نروژ، در پیام خود ضمن همبستگی با تظاهرات ایرانیان در واشینگتن، از دولت آمریكا خواستار تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان شد. نماینده جامعه متخصصین ایرانی مقیم دانمارك نیز پیام حمایت این جامعه از اشرفیان را خواند و خواستار مقابله با اعمال فشارهای رژیم آخوندی شد. ادامه