ه‍.ش. ۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

مقاومت ایران پذیرفتن هیأت رژیم آخوندی در برلین را محكوم مىكند 4:56:16 AM 1387/12/15
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
مقاومت ایران پذیرفتن هیأت رژیم آخوندی در برلین را محكوم كرد و خواستار پایان دادن به سیاست مماشات در قبال دیكتاتوری فاشیستی حاكم بر ایران گردید. دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان امروز با صدور اطلاعیهیی اعلام كرد: از روز گذشته یك گروه 6نفره از مجلس رژیم آخوندی بهسرپرستی علاءالدین بروجردی رئیس كمیسیون خارجی و امنیت این مجلس در برلین بهسر میبرد. بر هیچكس پوشیده نیست كه در ایران هیچ انتخابات دموكراتیكی وجود ندارد و اعضای این مجلس دستاندركار سركوب و صدور بنیادگرایی و تروریسم هستند. هیأت مزبور در واقع فرستادگان احمدینژاد هستند و ماموریت آن باجگیری براى فاشیزم مذهبی حاكم بر ایران است. رژیم آخوندی كه خود بانكدار اصلىتروریسم و بزرگترین حامی تروریسم بینالمللى است و مهمترین عامل جنگافروزی در منطقه است با طرح باصطلاح ”همكاری در كنترل تروریسم“ در صدد كسب امتیاز از آلمان و اروپا میباشد. آخوندها در این معامله شیطانی از وعده قراردادهای تجاری پررونق نیز استفاده میكنند. ادامه