۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

ديدارهاى رييس جمهور برگزيده مقاومت با رهبران پارلمانى و شخصيتهاى آلمانى

مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى در ادامه ملاقاتهاى خود با رهبران پارلمانى و شخصيتهاى آلمانى، با آقايان گونتر كريش باوم رئيس كميسيون امور اتحاديه اروپا در پارلمان فدرال آلمان از حزب حاكم دموكرات مسيحى، اسقف كارل يوستين نماينده تام الاختيار كليساهاى كاتوليك آلمان در دولت فدرال و خانم كاترينا لندگراف نماينده مجلس فدرال از حزب حاكم دموكرات مسيحى عضو كميسيونهاى خانواده زنان و جوانان و خدمات مدنى در پارلمان فدرال، ديدار كرد و پيرامون اوضاع ايران، موقعيت قيام و مقاومت سازمانيافته مردم ايران براى آزادى و هم‌چنين درباره وضعيت اشرف و استمرار توطئههاى ديكتاتورى آخوندى عليه مجاهدان آزادى با آنان گفتگو نمود.
در ديدار با آقاى گونتر كريش باوم رئيس كميسيون امور اتحاديه اروپا در مجلس فدرال آلمان، خانم رجوى بىثباتى، بى آيندگى و درماندگى ديكتاتورى آخوندى در مهار اوضاع و بازگرداندن وضعيت به قبل از شروع قيامها را خاطرنشان نمود و بر ضرورت تغيير سياست اتحاديه اروپا و دولتهاى عضو در قبال ايران، خاتمه هرگونه مماشات با ديكتاتور فرتوت و متزلزل مذهبى و قرارگرفتن در كنار مردم ايران و مقاومت آنها براى آزادى و حاكميت مردم تأكيد كرد. آقاى گونتر كريش باوم از موقعيت و اعتبار مقاومت ايران در سطح بينالمللى و از جمله حمايتهايى كه در مجلس فدرال آلمان از آن برخوردار است اظهار خوشبختى كرد و با تأييد ديدگاههاى خانم رجوى تأكيد نمود كه ما نياز به تغيير در اروپا داريم چون با يك رژيم ديكتاتورى مواجه هستيم كه نه براى دموكراسى ارزشى قائل است نه دادگاه منصفانه دارد و نه حقوق انسانى مردم ايران را رعايت مىكند.
آقاى گونتر كريش باوم، هم‌چنين از فشارها و توطئههاى رژيم عليه شهر اشرف اظهار نگرانى كرد و بر لزوم اقدامات ضرورى در سطح بينالمللى براى حفاظت ساكنان اشرف توسط مللمتحد تأكيد كرد.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، در برلين با اسقف كارل يوستين نماينده تام الاختيار كليساهاى كاتوليك آلمان در دولت فدرال ديدار نمود. در اين ديدار اسقف كارل يوستين گفت من در اين‌جا هستم تا سلام كنفرانس اسقفهاى آلمان را به شما برسانم و بسيار خوشحالم كه از طريق شما مىتوانم بهطور مستقيم در جريان وضعيت ايران قرار بگيرم. ما در كليساى كاتوليك در كنار مردم ايران هستيم كه اكنون شرايط سختى را مىگذرانند
وى از مقاومت ايران و مبارزات آن براى برقرارى آزادى و دموكراسى در ايران تقدير كرد.
وى افزود: ما به هر اقدامى كه بتوانيم در حمايت از حقوق و آزادى مردم ايران دست خواهيم زد و از هيچ تلاشى در حمايت از حفاظت ساكنان اشرف توسط سازمان مللمتحد دريغ نخواهيم كرد.
در اين ديدار آقاى هرمان يوزف شارف رئيس كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد حضور داشت. خانم رجوى در سفر خود به آلمان با خانم كاترينا لند گراف نماينده مجلس فدرال از حزب دموكرات مسيحى عضو كميسيون خانواده، زنان و جوانان و خدمات مدنى در مجلس فدرال ديدار و گفتگو كرد. رئيسجمهور برگزيده مقاومت دراين ملاقات از تلاشهاى خانم لندگراف در حمايت از زنان ايران به ويژه زنان پيشتاز در جنبش مقاومت و شهر اشرف تقدير كرد و نقش زنان را در قيامها و موقعيت آنان در مقاومت ايران و پايدارى حماسى اشرف و تأثير انگيزاننده آن را بر مبارزات زنان و جوانان در سراسر ايران عليه ديكتاتورى مذهبى تشريح كرد.
خانم لندگراف بار ديگر بر حمايت خود از مقاومت ايران و بر ادامه تلاشهايش در دفاع از اشرف تأكيد كرد