۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، پيروزى ائتلاف العراقيه در انتخابات عراق را تبريك گفت
مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
با اعلام كميسارياى عالى انتخابات عراق ليست العراقيه ائتلاف نيروهاى ملى و دموكراتيك عراقى به رهبرى دكتر اياد علاوى باكسب 91كرسى در مجلس عراق به پيروزى رسيد. رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران خانم مريم رجوى پيروزى اتئلاف العراقيه به رياست دكتر اياد علاوى در انتخابات پارلمانى عراق را به عموم مردم عراق، دكتر اياد علاوى رئيس ليست العراقيه و رهبر جنبش ملى عراق، دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملى عراق و ديگر رهبران العراقيه به ويژه دكتر طارق الهاشمى، دكتر اسامه النجيفى، دكتر ظافر العانى و دكتر رافع العيساوى تبريك و تهنيت گفت.
خانم رجوى اين پيروزى بزرگ را كه بهرغم همه تقلبات كلان و توطئههاى رژيم آخوندى و ايادى و مزدورانش در عراق، چه با محروم كردن شخصيتهاى ملى از شركت در انتخابات و چه در جريان انتخابات و رأى سازيهاى نجومى براى جريانهاى وابسته به رژيم و چه بعد از آن در شمارش آرا صورت گرفت بيان اراده خللناپذير و اشتياق مردم و نيروهاى ملى عراق براى پايان دادن به دخالتهاى فاجعهبار فاشيسم دينى حاكم بر ايران و برپايى يك دولت ملى و دموكراتيك توصيف كرد.
اين پيروزى بدون ترديد سرآغاز دوران صلح و دموكراسى و التيام دردها و رنجهاى جانكاه مردم عراق و بشارت خير براى مردم ايران و همه كشورهاى منطقه و يك شكست خفتبار براى رژيم آخوندى است. رژيمى كه درصدد است با تسلط بر عراق بر بحرانهاى درونى خود سرپوش گذاشته و عراق را به سكويى براى بسط سيطره به تمامى منطقه تبديل كند. خانم رجوى از سوى مقاومت و مردم بپاخاسته ايران ابراز اميدوارى كرد كه آقاى علاوى و العراقيه هرچه سريعتر بر همه موانع و كارشكنيهاى رژيم ايران و عواملش در عراق فائق آمده و دولت ملى و ذيصلاح را براى خدمت به مردم عراق تشكيل دهد.