۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

واشينگتن تايمز: اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ، خواهان تأمين حفاظت اشرف از سوى مللمتحد شدند

 تأمين حفاظت اشرف, خواستهيي بين المللي است تأمين حفاظت اشرف, خواستهيي بين المللي است
بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان انگلستان، اكثريت نمايندگان پارلمان فنلاند و اكثريت نمايندگان پارلمان نروژ، كه خواهان برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد شدهاند، در واشنگتن تايمز منتشر شد
واشينگتن تايمز با درج اين بيانيه، اين عنوانها را برجسته كرده است: اكثريت نمايندگان پارلمانهاى بريتانيا، فنلاند و نروژ، از سازمان مللمتحد و آمريكا مىخواهند از مخالفين ايرانى در كمپ اشرف در عراق حفاظت كنند.
بيانيه مشترك 450 عضو دو مجلس بريتانيا
نمايندگانى كه در جلسه پارلمان انگلستان سخنرانى كردند، حمايت اكثريت اعضاى مجلس عوام و 150عضو مجلس اعيان انگلستان را از ساكنان اشرف اعلام كردند.
هلسينكى 11مارس: نمايندگان هفت حزب در پارلمان فنلاند بيانيه مشترك توسط اكثريت اعضاى پارلمان فنلاند را اعلام كردند.
در بين امضا كنندگان اين بيانيه، 6 رئيس كميته، 11 معاون كميته، رهبران فراكسيونهاى پارلمانى و يا معاونان آنها به چشم مىخورند.
قانونگذاران از دولتهاى خود خواستند اهداف زير را برآورده كنند: • تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابهجايى اجبارى، توسط نيروهاى آمريكايى
• به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف توسط مللمتحد (UN)
• اذعان دولت عراق بر حق ساكنان اشرف در برخوردارى از حقوق و حفاظتهاى بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو. متن بيانيه حمايت امضا شده از سوى اكثريت پالمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ كه در واشنگتن تايمز به چاپ رسيده، بدين قرار است:
ما بسيار نگران وضعيت 3400 عضو اپوزيسيون ايرانى، مستقر دركمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش مىكند از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. حمله مرگبار نيروهاى عراقى به كمپ اشرف در 28 و 29 ژوييه، 11كشته، 500 زخمى و 36 گروگان از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون بهجاى گذاشت. گروگانهاى بىگناه تنها بعد از يك كارزار گسترده جهانى و بعد از 72روز اعتصاب غذا در حالى كه در آستانه مرگ قرار داشتند، آزاد شدند.
عفو بينالملل، فدراسيون جهانى حقوقبشر، سازمان جهانى عليه شكنجه و ديدبان حقوقبشر، اسقف اعظم كانتربرى و بسيارى ديگر، طى بيانيههاى متعدد، ضمن محكوم كردن اين حمله، نگرانى خود را در مورد وضعيت ساكنان اشرف ابراز داشتهاند.
دادگاه اسپانيا تحقيقاتى را در مورد حمله ژوييه، عليه مقامات عراقى گشوده كه بهخاطر نقض كنوانسيون چهارم ژنو مىتوانند به اتهام جنايت عليه بشريت تحت تعقيب قرار گيرند. دولت عراق درصدد انتقال اجبارى ساكنان اشرف به بيابانهاى جنوب عراق است كه مىتواند به فاجعه بزرگتر از ژوييه منجر شود.
دولت آمريكا، عفو بينالملل و بسيارى از مراجع بينالمللى، در اين باره ابراز نگرانى كردهاند. قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىكند ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون 4 ژنو هستند و دولت عراق بايد به حقوق آنها احترام گذاشته و از اخراج آنها و يا جابهجايى اجبارى آنها در داخل عراق خودارى نموده و محاصره آنان را پايان دهد. اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ در ادامه بيانيه حمايت خود تأكيد مىكنند:
ما ضمن اعلام همبستگى با ساكنان اشرف و خانوادههاى آنها، حمايت خود را از خواسته آنها اعلام مىكنيم و از دولتهايمان مىخواهيم در هماهنگى با سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا، بهطور خاص براى تحقق فورى موارد زير تلاش كند:
• تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابهجايى اجبارى، توسط نيروهاى آمريكايى • به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف توسط ملل متحد • التزام دولت عراق به قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و تصريح بر حق ساكنان اشرف در برخوردارى از حقوق و حفاظتهاى بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو
امضا كنندگان همچنين از دولت عراق مىخواهند، به مواد فوق كه منطبق با موازين حقوق بينالملل، حقوق انساندوستانه و حقوقبشر بينالمللى است، احترام بگذارد و آنها را به اجرا درآورد. چيزى كه اعتبار و حيثيت عراق بهعنوان يك دولت مستقل و دموكراتيك را ـ كه متأسفانه زير علامت سؤال رفته است ـ احيا مىكند و ارتقا مىدهد.