۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

شمارى از نمايندگان زن در مجلس فدرال و مجلس برلين، همبستگى خود را با زنان ايران و مجاهدان اشرف اعلام كردند
مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
نمايندگان زن در مجلس فدرال آلمان و مجلس برلين و فعالان جنبش برابرى در اين كشور در جلسهيى با حضور رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى بيانيهيى همبستگى خود با زنان مقاوم ايران و مجاهدان اشرف را اعلام كردند و از دولت آلمان خواستند آمريكا و مللمتحد را به حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه در مورد هزار زن مقاوم فرابخواند. در بيانيه نمايندگان زن مجلس فدرال در آلمان از جمله آمده است: « ما از دولت آلمان و همه سازمانهاى مدافع حقوقبشر در آلمان مىخواهيم سياستها و عملكردهاى زنستيزانه و سركوبگرانه رژيم ايران عليه زنان را محكوم نموده و همه تلاش خود را براى آزادى زندانيان سياسى در ايران به ويژه زندانيان زن بهعمل آورند. ما از طرح 10مادهيى خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران براى آزادى و برابرى زنان حمايت مىكنيم ما ضمن اعلام همبستگى با ساكنان اشرف و خانوادههاى آنها از دولت آلمان مىخواهيم دولت آمريكا و سازمان مللمتحد را به تأمين و تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه هزار زن مقاوم فرابخواند.»