۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت به فنلاند
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
خانم مريم رجوى كه براى ديدار و گفتگو با رهبران سياسى و پارلمانى فنلاند وارد هلسينكى پايتخت اين كشور شده است، روز چهارشنبه 19اسفند در اجلاس كميسيون خارجه پارلمان فنلاند شركت و سخنرانى كرد و هم‌چنين از شهردارى هلسينكى بازديد بهعمل آورد.
در هنگام ورود خانم رجوى به فنلاند، يك هيأت سياسى و پارلمانى فنلاند و هم‌چنين ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت در فرودگاه هلسينكى از خانم رجوى استقبال كردند.
خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت، با خانم توئيا براكس وزير دادگسترى فنلاند ديدار و گفتگو نمود. اين ديدار صبح روز پنجشنبه در دفتر خانم توئيا براكس در وزارت دادگسترى فنلاند انجام شد.
در اين گفتگو خانم مريم رجوى تازهترين تحولات ايران در ارتباط با قيام سراسرى براى آزادى و دموكراسى و سركوبگريهاى قساوتبار رژيم عليه زنان و جوانان را تشريح نمود و بر ضرورت تغيير سياست دولتهاى اتحاديه اروپا در قبال ايران تأكيد كرد.
وزير دادگسترى فنلاند از نقض حقوقبشر در ايران به شدت ابراز نگرانى كرد و همبستگى و همدردى خود با مردم ايران را ابراز نمود. خانم براكس هم‌چنين وضعيت ساكنان اشرف را مورد توجه قرار داد و تأسف عميق خود را از حمله خونين نيروهاى عراقى به اشرف در ششم و هفتم مرداد گذشته ابراز كرد.
وى ضرورت ايجاد تضمينهاى عملى براى حفاظت از ساكنان اشرف را مورد تأكيد قرار داد.
بهدعوت كميسيون خارجه پارلمان فنلاند رئيسجمهور برگزيده مقاومت در جلسه استماع اين كميسيون شركت و سخنرانى كرد. در اين اجلاس كه به رياست آقاى پرتى سالولاينن رئيس كميسيون خارجى پارلمان فنلاند تشكيل شد اعضاى كميسيون خارجى از احزاب حاكم و اپوزيسيون ضمن اظهار خوشوقتى از حضور رئيسجمهور برگزيده مقاومت در پارلمان فنلاند همبستگى خود را با مقاومت مردم ايران براى دموكراسى و حقوقبشر ابراز داشتند.
بهدعوت شهردارى هلسينكى، رئيسجمهوربرگزيده مقاومت خانم مريم رجوى روز چهارشنبه 19اسفند از كاخ شهردارى هلسينكى بازديد كرد. به نمايندگى از جانب شهردار هلسينكى كه در خارج فنلاند بهسر مىبرد، خانم پائولو كوكونن معاون شهردار از خانم رجوى استقبال كرد و از جانب مردم هلسينكى به ايشان خوشآمد گفت.
خانم كوكونن در ديدار با خانم رجوى نقض حقوقبشر در ايران توسط رژيم آخوندها را به شدت محكوم كرد و حمايت خود را از مردم ايران ابراز نمود