۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت براى ديدار و گفتگو با رهبران سياسى و پارلمانى آلمان، وارد برلين شد

رييس جمهور برگزيده مقاومت در ميان استقبال پرشور هموطنان آزاده وارد  آلمان شد رييس جمهور برگزيده مقاومت در ميان استقبال پرشور هموطنان آزاده وارد آلمان شد
بهدعوت گروهى از نمايندگان پارلمان فدرال آلمان، رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى بعدازظهر امروز براى ديدار و گفتگو با رهبران سياسى و پارلمانى آلمان وارد برلين شد در فرودگاه برلين هموطنان ايرانى و كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد كه دهها نماينده مجلس فدرال و شخصيتهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى آلمانى را در برمىگيرد، از خانم رجوى استقبال كردند خانم هيله كوزه ياكوب رئيس افتخارى سنديكاى مددكاران اجتماعى به نمايندگى از سوى كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد ضمن خوشامدگويى به رئيسجمهور برگزيده مقاومت اظهار داشت: خانم رجوى شما سال گذشته كه به برلين آمديد آفتاب داشتيد امسال كه آمدهايد بهار و آفتاب را داريد و اميدوارم دفعه بعد آفتاب داشته باشيم و آزادى براى ايران آقاى هولتس افول رئيس دانشگاه نويه براندنبورگ ضمن خيرمقدم به خانم رجوى براى مردم و مقاومت ايران و تحقق اهدافشان براى آزادى و دموكراسى آرزوى پيروزى كرد. حاميان مقاومت و هموطنان ايرانى مقيم برلين كه از ساعتى پيش در محوطه بيرونى فرودگاه اجتماع كرده بودند ضمن خوشامدگويى به رئيسجمهور برگزيده مقاومت سال نو را به ايشان تبريك گفتند. در فرودگاه برلين خانم رجوى به خبرنگاران رسانههاى آلمان گفت: «در آغاز سال نو ايرانى من بهدعوت نمايندگان پارلمان به آلمان آمدهام تا در مورد وضعيت كنونى ايران و موقعيت قيام و مقاومت مردم ايران براى آزادى گفتگو كنيم. امسال سال مهمى خواهد بود. زمان براى يك تغيير دموكراتيك در ايران به دست مردم و مقاومت ايران فرارسيده است».