۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

مريم رجوى در روز جهانى 8مارس نقش پيشتاز زنان و دختران شجاع ايرانى در جنبش تغيير دموكراتيك در ايران را ستود
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، 8مارس، عيد جهانى زنان را، به عموم زنان به ويژه زنان ايرانى كه در قيام سراسرى مردم ايران نقش پيشتاز دارند، تبريك گفت. وى مبارزات و فداكاريهاى زنان شجاع ايران، زنان دليرى چون ندا و ترانه و فاطمه و مينا را، كه 8مارس امسال به نام آنان رقم خورده است، ستود. آنها كه بهرغم شديدترين سركوبها در كوچهها و خيابانها، و سبعانهترين شكنجهها از جمله تجاوز جنسى در سياهچالهاى رژيم آخوندها، از قيام و مقاومت دست نكشيده و شجاعانه عليه نظام ولايتفقيه شوريدند. مادران قيام كه هر هفته با گرد آمدن در نقاط مختلف تهران، مردم را به ادامه قيام براى آزادى ترغيب مى‌كنند.
وى به هزار زن قهرمان در اشرف، كه بهرغم سنگينترين توطئهها و وحشيانهترين حملههاى رژيم آخوندها و دست نشاندگان آنها در عراق، براى تحقق آزادى و دموكراسى در ايران ايستادگى مىكنند، درود فرستاد و گفت: زنان ايران، هم‌چون ديگر آحاد مردم ما، به دنبال تغيير و نفى تماميت رژيم ولايتفقيه هستند. هرگونه تغيير تنها زمانى واقعى و پايدار است كه تضمين كننده حقوق زنان باشد. اين امر شاخص دموكراسى و توسعه پايدار در ايران فردا است.
وى قوانين زنستيزانه رژيم آخوندها از جمله حجاب اجبارى و مجازاتهاى ظالمانه عليه زنان را بربريت و توحش توصيف كرد كه بايد براى هميشه خاتمه ‌يابد. آزادى پوشش يكى از حقوق اوليه زنان است، اما فاشسيم دينى، كه بر زن ستيزى و سوء استفاده از مذهب بنا شده است، هرگز نمى‌تواند به آن تن بدهد.
خانم رجوى با تأكيد بر اينكه برابرى زن و مرد در ديدگاهها و برنامه مقاومت ايران جاى مهمى دارد، گفت در ايران فردا جميع آزاديها و حقوق برابر از جمله آزادى در انتخاب پوشش، ازدواج و طلاق، اشتغال و رفت‌ و‌‌آمد، بايد به ‌رسميت شناخته ‌شود. ما به برابرى كامل حقوق اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اقتصادى زن و مرد معتقديم و بهخصوص تأكيد داريم كه زنان بايد در رهبرى سياسى جامعه مشاركت برابر داشته باشند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 17اسفند1388 (8مارس2010)