۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

-
گزارش سالانه عفو بينالملل: رژيم ايران براى ساكت كردن مخالفان بهطورگسترده از اعدام استفاده مىكند
اعدام، ابزار سركوب در حاكميت آخوندها اعدام، ابزار سركوب در حاكميت آخوندها
سازمان عفو بينالملل در گزارش سالانه خود كه روز سهشنبه منتشر مىشود، اعلام كرد رژيم آخوندى پس از نمايش انتخابات رياست جمهورى در عرض 8هفته، 112نفر را اعدام كرده است. اين سازمان حقوقبشرى اعدامهاى صورت گرفته در ايران تحت حاكميت آخوندها را برجسته كرده است… در قسمتى از گزارش سالانه عفو بينالمللى آمده است: در سال گذشته (ميلادى) مجازات اعدام به‌طور گستردهاى براى دادن پيام سياسى، ساكت كردن مخالفين و يا ترويج برنامه سياسى در ايران مورد استفاده قرار گرفته است ”. گزارش سالانه سازمان عفو بينالملل مىافزايد“ مخفى كارى حول اعدامها در ايران وجود دارد. در اين گزارش هم‌چنين به اجراى اعدام نوجوانان اشاره شده است. بر طبق گزارش سالانه عفو بينالملل تعداد اعدامهاى اعلام شده در سال 2009 در ايران حداقل 388نفر و در عراق حداقل 120نفر مىباشد.