۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

اكثريت اعضاى كنگره آمريكا، خواستار تضمين حفاظت و امنيت ساكنان اشرف، توسط دولت آمريكا شدند
كنگره آمريكا كنگره آمريكا
در يك كنفرانس مطبوعاتى در كنگره آمريكا اعلام شد اكثريت اعضاى كنگره قطعنامهيى را به ثبت رساندند كه خواستار تضمين حفاظت و امنيت فيزيكى ساكنان اشرف توسط دولت آمريكا شده است اين قطعنامه توسط 230تن از اعضاى كنگره از جمله شمار زيادى از مسئولان و اعضاى ارشد كميتههاى مختلف كنگره به امضا رسيده است.
قطعنامه پيشنهادى خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنان قرارگاه اشرف در عراق را محكوم مىكند و از دولت عراق مىخواهد به تعهدهاى خود در تضمين سلامت ساكنان اشرف پايبند باشد و به رئيسجمهور آمريكا فراخوان مىدهد تا كليه اقدامات ضرورى براى تضمين امنيت فيزيكى و حفاظت ساكنان قرارگاه اشرف را بهعمل بياورد.