۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

پيروزى نيروهاى ملى عراق، شكستى خواركننده براى نيروى تروريستى قدس و سرجاسوس آن، قاسم سليمانى
پيروزى ائتلاف العراقيه پيروزى ائتلاف العراقيه
واشينگتن پست در شماره ديروز خود نوشت: انتخابات عراق شكستى خيره كننده، براى رژيم ايران و سر جاسوسش قاسم سليمانى و نيروى قدس سپاه پاسداران بود.
سليمانى ميليونها دلار هزينه كرد تا از پيروزى علاوى جلوگيرى بهعمل آورد. واشينگتن پست در ادامه مىنويسد: آنچه واقع شد شكست تلاشهاى قاسم سليمانى بود. اين واقعه، گواه مقاومت نيروهاى ملى عراق در برابر نفوذ رژيم ايران و احساسات عراقيان عليه دستاندازيهاى اين رژيم بود. بر اساس اظهارات مقامات آمريكا و مداركى كه از طبقهبندى سرى خارج شدند، قاسم سليمانى كارزارى عظيم در اين انتخابات بهراه انداخت. واشينگتنپست سپس خاطرنشان مىكند: قدم اول سليمانى اين بود كه ائتلاف العراقيه اياد علاوى را به كمك هيأتى به نام حسابرسى كه توسط رژيم ايران پشتيبانى مىشد، به بهانه بعثزدايى بىاعتبار نمايد. تاكتيك بعدى رژيم ايران اين بود كه نورى مالكى را با ائتلاف شيعى مورد حمايتش، وارد انتخابات كند. اما در اواخر سال گذشته بدليل اينكه نيروهاى تحت نفوذ رژيم ايران مورد تنفر مردم عراق بودند، تصميم گرفت مالكى را جدا وارد انتخابات كند. واشينگن پست در ادامه افزود: حالا كه ورق برگشته است، رژيم ايران تلاش دارد كه مجدداً مالكى را با ائتلاف خودش جوش بدهد ولى بنظر مىآيد كه براى اين امر دير شده باشد. تاكتيك سوم رژيم ايران اين بود كه براى نيروهاى شيعه ائتلاف ملى عراق پول سرازير كند. يك فرمانده نظامى آمريكايى بمن در ماه فوريه گذشته گفت كه رژيم ايران ماهانه 9 ميليون دلار به مجلس اعلاى اسلامى عراق مىپردازد.
واشينگتن پست انتخابات عراق را ضربه بزرگى به احمد چلبى بهترين دوست رژيم ايران توصيف كرد و افزود: بر اساس مدارك سرى كه از طبقهبندى خارج شده، اقدامات موسوم به بعث زدايى توسط احمد چلبى مهندسى شد تا موانع سر راه نقود (رژيم) ايران كنار زده شوند. چلبى هم‌چنين خواهان كمك (رژيم) ايران براى رسيدن به پست نخست وزيرى است.