۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

13 به در-شماره 1
تظاهرات در پارك ملت تهران با شعار؛ «خامنهاى قاتله ولايتش باطله»
تظاهرات ضدحكومتي مردم ايران- آرشيو تظاهرات ضدحكومتي مردم ايران- آرشيو
مردم شجاع تهران، مراسم 13 بهدر را به صحنهيى از ابراز خشم و انزجار خود از رژيم آخوندى تبديل كردند. حوالى ساعت1300، در شمال شرق پارك ملت در نزديكى جام جم، مركز راديو تلويزيون دولتى، مردم با شعارهاى «مرگ بر خامنهاى، خامنهاى قاتله ولايتش باطله» نفرت خود از نظام منحوس آخوندها را ابراز كردند. نيروهاى سركوبگر به ويژه مزدوران لباس شخصى، با حمله به جمعيت و محاصره آنها مردم را پراكنده و يا دستگير كردند. دستگير شدگان با مينى بوسها يا ونهاى قفس مانند نيروى انتظامى به مكان نامعلومى منتقل شدند. اين حركت اعتراضى در حالى صورت گرفت كه كليه پاركها و مناطق تفريحى تهران مملو از پاسداران و بسيجيان و ديگر نيروهاى سركوبگر است.
. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 13فروردين1399 (2آوريل2010)