۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

پیش به سوی بر گزاری هر چه با شکوه تر روز کارگر.

اول ماه مه نزدیک است، باید که با تمام قوا تمامی کارگران، برزگران، معلمان، کارمندان و کلیۀ زحمتکشان میهن در زنجیر را آمادۀ بر گزاری هر چه با شکوهتر روز کارگر به صحنۀ جنگ صد برابر با این رژیم ضد خلقی آورد و سازماندهی نمود.

باید که با تشکیل سند یکاهای کارگری و تشکیل شورا های کارگری تمامی صفوف زحمتکشان را سازمان داد و متشکل نمود زیرا بدون وجود تشکسلات منسجم و خبر رسانی در زمینۀ شیوه های مبارزۀ انقلابی و بروز بودن آ گاهیهای چگونگی شیوه های مبارزۀ کارگران و زحمتکشان اتلاف وقت و عقب بودن از شرایط خاص زمان برای پیشبرد انقلاب در مسیر سرنگونی تام و تمام این رژیم ملا، پاسداری میباشد. باید که پا بپای عملکرد های ضد خلقی این رژیم ما نیز تاکتیک های خاص خود را برای مقابله با رژیم داشته باشیم و آگاهی دادن به کلیۀ تشکلها نیاز واقعی انقلاب در این برهه میباشد.

باید ایمان داشت که بدون متشکل بودن و بروز بودن تاکتیک های مبارزه ما از دور مبارزۀ انقلابی به توان صد عقب هستیم، باید ایمان داشت که پیروزی از آن ماست و رژیم ضد بشری پوسیده و ناتوان از مقابلۀ با ارزشهای نیرومند ماست.

با ایقان به پیروزی، با ایمان به اراده های پولادین تمامی زحمتکشان پیش به سوی برگزاری هر چه باشکوهتر روز جهانی کارگر.

م طحانی