۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

در پى اعدام يك نفر در ملا عام، درگيرى گستردهيى ميان مردم اصطهبانات فارس و ماموران سركوبگر روى داد
در پي اعدام يك نفر در اصطهبان مردم دلير اين شهر با ماموران سركوبگر  درگير شدند در پي اعدام يك نفر در اصطهبان مردم دلير اين شهر با ماموران سركوبگر درگير شدند
بر اثر درگيرى مردم با مأموران سركوبگر نيروى انتظامى در اصطهبانات فارس 5نفركشته شدهاندو بنابه گزارشهاى دريافتى فضاى اين شهر هم‌چنان ملتهب است. اين درگيرى زمانى آغاز شد كه روز چهارشنبه رژيم جنايتكار آخوندى يك زندانى به نام توسلى را در اصطهبانات فارس در ملأ عام اعدام مىكنند. خانواده اين زندانى وقتى خواستار جسد وى مىشود رژيم ممانعت بهعمل مىآورد، در نتيجه درگيرى آغاز مىشود. در اين ميان، خانواده فرد اعدامى پسر فرمانده اطلاعات را به قتل مىرسانند، در نتيجه شهر متشنج شده و درگيرى گسترش مىبايد. و مأموران جنايتكار گارد ويژه به مردم حمله مىكنند و سه نفر را با شليك گلوله به قتل مىرسانند. دو نفر از افرادى كه كشته شدهاند، يكى عموى فرد اعدام شده و نفر دوم پسر برادر نفر اعدام شده مىباشد. گفته مىشود هم اكنون ماموران گارد ويژه و انتظامى در سطح شهر مستقر هستند و يك حكومت نظامى اعلام نشده در شهر حاكم است.