۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

فرمانده گردان عراقى مسئول حفاظت اشرف و افسران استخبارات، همدست مزدوران وزارت اطلاعات، در شكنجه روانى ساكنان شركت دارند
گردان عراقي باصطلاح حفاظت اشرف در شكنجه رواني مجاهدان اشرف شركت  ميكند گردان عراقي باصطلاح حفاظت اشرف در شكنجه رواني مجاهدان اشرف شركت ميكند
گزارشهاى ارسالى از سفارت فاشيسم دينى حاكم بر ايران به نيروى تروريستى قدس و وزارت اطلاعات، از همكارى همه جانبه كميته سركوب اشرف مستقر در نخست وزيرى عراق و گردان ارتش مستقر در اشرف، با مزدوران وزارت اطلاعات كه در مقابل اشرف مستقر شدهاند، خبر مىدهد و ابراز رضايت مىكند.
بر اساس اين گزارشها از 19بهمن1388كه مزدوران تحت عنوان خانواده در ورودى اشرف مستقر شدهاند، پشتيبانى و حل و فصل كليه مسائلشان توسط فرمانده گردان3 از تيپ37 لشگر 9 ارتش عراق و سلسله مراتب فرماندهى آن، كه مأموريتشان به ظاهر حفاظت اشرف است، انجام مىشود.
طى دو ماه گذشته كار اصلى سرهنگ لطيف عبدالامير هاشم العناوى، فرمانده اين گردان، كه تحت امر كميته سركوب اشرف قرار دارد، رسيدگى به اين مزدوران بوده است. او شخصا جزيىترين مسائل مزدوران را پيگيرى مىكند. هم‌چنين معاون گردان، دو تن از افسران استخبارات ارتش و دو تن از درجهداران گردان، تمام وقت در اختيار آنان هستند. فرمانده گردان دو نظامى را مأمور نظارت به رسيدگى به مزدوران كرده تا رضايت كامل آنها را جلب نموده و هيچ كمبودى نداشته باشند.
گردان كليه نيازهاى تداركاتى و استقرارى و وسايلى مانند بلندگو و طبل و سنج را براى مزدوران تأمين مىكند. تردد آنان از محل استقرارشان به ورودى اشرف و ترددهاى آنها از اشرف به بغداد و سفارت رژيم و بازگشت آنان به ايران و انتقال مزدوران جديد از بغداد به اشرف تماما توسط همين گردان انجام مىشود. همه روزه يك اكيپ حفاظت گردان شامل سه نفربر هاموى قبل از استقرار مزدوران در ورودى اشرف، در محل مستقر مىشود و در تمام مدتى كه مزدوران، به ساكنان اشرف فحاشى نموده و آنان را به كشتار و آتش زدن تهديد مىكنند از آنان حفاظت مىكند. 3 خودرو از بهترين خودروهاى گردان همراه با راننده در اختيار مزدوران قرار دارد تا رفت و آمد مزدوران از محل استقرارشان به وروى اشرف را تأمين كند. به دستور فرمانده گردان اين خودروها هر روز بايد شسته و تميز و مرتب باشد.
آشپزخانه گردان غذاى جداگانه براى مزدوران تهيه مىكند و مجاز نيست به خواستهاى آنها پاسخ منفى بدهد. اگر خواستهاى مزدوران پاسخ داده نشود، مسئولان آشپزخانه تنبيه مىشوند. آشپز و كمك آشپز قبلى فرمانده گردان و فرد ديگرى كه در رستوران افسران كار مىكند، به تهيه مواد صنفى و پخت غذا براى مزدوران اختصاص يافتهاند.
يك پيمانكار از جانب گردان براى تأمين نيازهاى مزدوران اختصاص داده شده است تا بهصورت روزانه درخواستهاى آنان را از بغداد خريدارى كند. مزدوران هيچ پولى براى تأمين اين خواستها پرداخت نمىكنند. اين گردان در روزهاى اخير، به دستور كميته سركوب اشرف، تعدادى بنگال جديد براى گسترش محل استقرار مزدوران، در ورودى اشرف، مستقر كرده است. فرمانده گردان، افسران اطلاعات و عمليات، سرگروهبانها و قسمت تعميرات و ترابرى گردان همه امور جارى گردان را رها كرده تا اين بنگالها هر چه سريعتر نصب و آماده شود.
اختصاص انرژى و امكانات فوقالعاده به مزدوران، نارضايتى شديدى در ميان پرسنل و سربازان به وجود آورده است، اما فرمانده گردان و افسران استخبارات با سركوب شديد اين اعتراضات فضاى رعب و وحشت در بين سربازان كردهاند. 70روز است مزدوران با بلندگوهاى قوى و با كمك سيستماتيك و همه جانبه نخست وزيرى و گردان عراقى ساكنان اشرف را به قتل و كشتار و به آتش كشيدن تهديد مىكنند و با شعارهاى «مرگ بر مجاهدين» و «درود بر جمهورى اسلامى» و فحاشى و هتاكى به تحريك و ايجاد آشوب و بلوا مشغولند و آسايش و آرامش ساكنان به ويژه بيمارانى كه در بيمارستان اشرف در مجاورت ورودى مستقر هستند را سلب نمودهاند.
مزدوران رسمأ اذعان مىكنند كه از سوى انجمن نجات (شعبه وزارت اطلاعات) مأموريت يافتهاند به اشرف بيايند و تصريح مىكنند تا اشرف نابود نشود و همه افراد بيرون نروند، آن‌جا را ترك نخواهند كرد (كليپ ويديويى موجود است).
اين اقدامها از مصاديق بارز شكنجه روانى و سيستماتيك و هم‌چنين زمينهسازى براى كشتار مجدد ساكنان اشرف است كه افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مىباشند. عاملان و آمران اين اقدامات جنايتكارانه بهخاطر نقض بسيارى از كنوانسيونها و قوانين بينالمللى از جمله كنوانسيون چهارم ژنو و كنوانسيون «منع شكنجه، و ديگر رفتارها و مجازاتهاى بيرحمانه، غيرانسانى و تحقير آميز» قابل تعقيب هستند.
فرماندهان گردان مزبور و مسئولان كميته سركوب اشرف در نخست وزيرى عراق در اين شكنجه روانى نقش مستقيم و انكارناپذير دارند. دادگاه ملى اسپانيا از نوامبر گذشته در يك تصميم قطعى، مقامهاى عراقى را بهخاطر حمله جنايتكارانه 28 و 29 ژوييه و نقض كنوانسيون چهارم ژنو تحت تعقيب قرار داده است.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت 26فروردين 1389 (15آوريل 2010)