۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

تظاهرات اعتراضى هواداران مجاهدين در واشنگتن به حمايت از ساكنان اشرف
تظاهرات ايرانيان آزاده در حمايت از ساكنان اشرف تظاهرات ايرانيان آزاده در حمايت از ساكنان اشرف حاميان مقاومت خواستار تضمين حفاظت مجاهدان اشرف شدند حاميان مقاومت خواستار تضمين حفاظت مجاهدان اشرف شدند
هواداران مقاومت و خانوادههاى ساکنان اشرف در واشنگتن دى. سى روز جمعه ۱۶ آوريل برابر با ۲۷ فروردين، در پى اطلاع از حمله مزدوران عراقى ولايتفقيه، در مقابل کاخ سفيد تجمع کردند و اقدام به برگزارى يک تظاهرات فورى براى محکوم کردن حمله نيروهاى عراقى به ساکنان اشرف و تاسيسات داخل اشرف کردند. هواداران که از شنيدن خبر و ديدن فيلم حمله مزدوران عراقى با باتون برقى و ميلههاى آهنى به ساکنان اشرف خشمگين بودند، خودشان را به محل تجمع رساندند تا به مقامات دولت و کاخ سفيد تاکيد کنند که آمريکا بايد به اين فاجعه توجه کند و به مسئوليت خود در حفاظت ساکنان اشرف طبق قرارداد با تک تک آنها بايستى پايبند باشد. تظاهرکنندگان شعار مىدادند: ”اوباما، اوباما اقدام کن، حفاظت اشرف را تنظيم کن“ ”حفاظت اشرف مسئوليت آمريکا است“ ”قصد خامنهاى، از بين بردن اشرف است“ ”مرگ بر خامنهاى از اشرف تا تهران“ آنها اعلام کردند که وقايع اخير در اشرفنشان داد که رژيم آخوندى و دولت عراق هنوز در پى سرکوب و نابودى اشرف هستند و خواهان توجه کاخ سفيد را نسبت به اين واقعه شدند. تظاهرات هواداران مجاهدين مورد توجه عابرين و شهروندان آمريکايى قرار گرفت.