۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

صداى آمريكا:
اوباما: بايد فشار بيشتر ى روى رژيم ايران گذاشت تا فعاليت هستهيى را متوقف كند
باراك اوباما باراك اوباما
باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا خواستار فشار بر رژيم ايران براى متوقف كردن فعاليتهاى هستهيى اين رژيم شد. رئيسجمهور آمريكا كه با شبكه اى.بى.سى آمريكا مصاحبه مىكرد گفت: اگر فشار بينالمللى به شكلى مداوم و پيگير به رژيم ايران وارد شود از آن‌جا كه رژيم ايران، رژيم احمقى نيست و متوجه هست كه در جهان چه مىگذرد، منطقا بايد شروع به تغييراتى بكند و در نظر بگيرد كه فعاليت براى رسيدن به سلاح هستهيى با عقل جور در نمىآيد.