۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

ژنرال ريموند اوديرنو: رژيم ايران در نتايج انتخابات عراق دخالت مىكند
ژنرال اوديرنو ژنرال اوديرنو
ژنرال ريموند اوديرنو فرمانده نيروهاى آمريكايى در عراق گفت: رژيم ايران با ارسال كمكهاى مرگبار براى شبهنظاميان در عراق و آموزش آنها، به نقش بىثبات كننده خود در عراق ادامه مىدهد. وى كه با تلويزيون فاكس نيوز مصاحبه مىكرد افزود: «رژيم ايران هم‌چنان تهديدى براى عراق به شمار مىآيد و در امور داخلى عراق دخالت مىكند و درصدد افزايش نفوذ خود در عراق مىباشد و براى تأثير بر نتايج انتخابات تلاش مىكند و حاكميت عراق را محترم نمىشمارد». اوديرنو گفت: حدود 95000 نيروى آمريكا، در عراق مىباشد. ايالات متحده در نظر دارد كه اين تعداد را تا 31ماه اوت كه بهعمليات رزمى پايان خواهد داد، به 50هزار نفر كاهش دهد. وى افزود: ”من كاملاًًًً پيشبينى مىكنم كه در اول سپتامبر به 50هزار برسيم“.