۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

عقبنشينى رژيم از کانديداتورى عضويت در شوراى حقوقبشر، بيانگر انزوا و عدم مشروعيت رژيم آخوندى است
مريم رجوى- رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى- رئيس جمهور برگزيده مقاومت
خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، عقبنشينى ناگزير رژيم آخوندى از کانديداتورى عضويت در شوراى حقوقبشر را نشان انزوا و عدم مشروعيت بيش از پيش رژيم آخوندى در عرصه بينالمللى توصيف کرد. خانم رجوى گفت: زمان آن رسيده است که رژيم آخوندى از ساير مجامع بينالمللى به ويژه آنها که با حقوقبشر و مسائل انساندوستانه مرتبط هستند، اخراج شود. اين رژيم نه تنها مردم ايران را نمايندگى نمىکند بلکه بهخاطر جناياتش عليه آنان از جمله اعدام و کشتار ۱۲۰هزار زندانى سياسى، و بهخاطر جنگافروزى و صدور تروريسم به منطقه و جهان و کشتار بيگناهان در نقاط مختلف جهان ننگ بشريت معاصر است و مىبايست از جامعه جهانى طرد شود.