۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

خبرگزارى فرانسه:
آنگلا مركل: تحريمهاى رژيم ايران بايد بسيار زود اعمال شود
آنگلا مركل صدراعظم آلمان آنگلا مركل صدراعظم آلمان
آنگلا مركل صدراعظم آلمان روز دوشنبه گفت، زمان در حال فشار آوردن براى يك تصميمگيرى بر سر تحريمهاى شديد بينالمللى عليه رژيم ايران مىباشد. وى قبل از پرواز به واشنگتن براى شركت در كنفرانس امنيت اتمى كه به ميزبانى رئيسجمهور آمريكا برگزارى مىشود، به خبرنگاران گفت: ”زمان فشار وارد مىآورد و تصميم بر روى تحريمهاى احتمالى بايد بسيار زود گرفته شود“ .
آنگلا مركل خاطرنشان نمود، رؤساى جمهور روسيه و چين كه تا بحال راجع به نياز تحريمهاى جديد مردد بودهاند، هر دو در كنفرانس واشنگتن شركت خواهند كرد. صدر اعظم آلمان افزود: «او مىخواهد مشخص كند كه دو كشور روسيه و چين در راى دادن براى تحريمها يا استفاده از حق وتوىشان در شوراى امنيت مللمتحد تا كجا خواهند رفت.»
خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود رژيم ايران به‌طور رسمى در دستور كار اين كنفرانس نيست، ولى يك منبع دولتى گفت اين مسأله در ذهن همه مىباشد.