۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

واشينگتن پست: اكثريت دو حزبى مجلس نمايندگان، خواستار حفاظت مخالفان ايرانى در كمپ اشرف شدند
كنفرانس مطبوعاتي اعضاي برجسته كنگره آمريكا در حمايت از ساكنان  اشرف كنفرانس مطبوعاتي اعضاي برجسته كنگره آمريكا در حمايت از ساكنان اشرف
واشينگتن پست بيانيه اكثريت كنگره آمريكا در حمايت از حقوق مجاهدان اشرف و كنفرانس مطبوعاتى نمايندگان از هر دو حزب دموكرات وجمهوريخواه را منتشركر د و نوشت: اكثريت دو حزبى مجلس نمايندگان از پرزيدنت اوباما مىخواهند كه حفاظت مخالفان ايرانى در كمپ اشرف در عراق را تضمين كند قانونگذاران از خشونت عليه ساكنان اشرف توسط نيروهاى عراقى ابراز انزجار كردند و از دولت عراق مؤكدا خواستند به تعهداتش براى تضمين سلامت ساكنان اشرف پايدار بماند حمايت كنندگان قطعنامه شماره 704 مجلس نمايندگان، 31 عضو كميته خارجى، 11 رئيس كميته، 13 معاون كميته، و 103 رئيس و معاون زيركميتهها را شامل مىشوند واشينگتن پست ضمن درج قطعنامه اكثريت كنگره در حمايت از حقوق مجاهدان اشرف، نوشت: كمپ اشرف محل استقرار 3400تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران شامل 1000 زن مجاهد مىباشد. مجاهدين خلق ايران، خواستار جايگزينى حكومت مذهبى ايران با يك جمهورى دموكراتيك، كثرت گرا و مبتنى برجدايى دين از دولت هستند. در ميان ساكنان اشرف، زندانيان سياسى سابق، آكادميسينها، روشنفكران، و رهبران جنبشهاى دانشجوئى ايران. ديده مىشوند. قطعنامه كنگره آمريكا -704
محكوم كردن خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنين قرارگاه اشرف در عراق
مجلس نمايندگان آمريكا 31 ژوئيه 2009 آقاى فيلنر قطعنامه زير را ثبت كرده است و به كميته امور خارجى ارجاع شد قطعنامه محكوم كردن خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنان قرارگاه اشرف در عراق از آن‌جاكه در 28 ژوئيه 2009 نيروهاى عراقى و پليس يك حمله وحشيانه عليه ساكنان قرارگاه اشرف در عراق، محل استقرار طولانى مدت يك گروه اپوزيسيون ايران، انجام دادند: از آن‌جاكه نيروهاى عراقى شمارى از ساكنان قرارگاه اشرف را با شليك كشته و تعدادى ديگر را مجروح كردند و از آن‌جاكه در اطلاعيه سفارت آمريكا به تاريخ 28دسامبر 2008 درباره ”انتقال مسئوليت امنيتى قرارگاه اشرف“ بيان شده است كه ”دولت عراق به دولت آمريكا تضمينهاى مكتوب براى رفتار انسانى با ساكنان قرارگاه اشرف مطابق با قانون اساسى عراق، قوانين و وظايف بينالمللى داده است؛“ از اين‌رو، مجلس نمايندگان كنگره، اين موارد را تصويب مىكند: 1. خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند. 2. به دولت عراق فراخوان مىدهد كه به تعهدات خود به ايالت متحده در تضمين مستمر سلامت كسانى كه در قرارگاه اشرف زندگى مىكنند پايبند باشد و از بازگشت غير داوطلبانه آنها به ايران جلوگيرى كند. 3. به رئيسجمهور آمريكا فراخوان مىدهد كه كليه اقدامات لازم و مناسب را براى پايبندى به تعهدات ايالات متحده به موجب قوانين بينالمللى و وظايف ناشى ازتوافقنامه (باساكنان اشرف) براى تضمين امنيت فيزيكى و حفاظت ساكنان قرارگاه اشرف در مقابل رفتار غيرانسانى و اخراج غيرداوطلبانه توسط نيروهاى امنيتى عراق، انجام بدهد.