۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

نائب رئيس پارلمان اروپا، از رئيسجمهور آمريكا، خواستار دخالت فورى براى تضمين حفاظت اشرف شد
آلخو ويدال كوادراس,نائب رئيس پارلمان اروپا آلخو ويدال كوادراس,نائب رئيس پارلمان اروپا
نايب رئيس پارلمان اروپا دكتر آلخو ويدال كوادراس طى نامهيى به رئيسجمهور آمريكا ضمن محكوم كردن حمله نافرجام نيروهاى عراقى در حمايت از مزدوران وزارت اطلاعات در ورودى اشرف از باراك اوباما خواستار عمل فورى براى تضمين حفاظت از ساكنان اشرف شد.
نايب رئيس پارلمان اروپا به رئيسجمهور آمريكا نوشت: هم‌چنان كه اطلاع داريد اكثريت كنگره آمريكا اخيراً قطعنامهيى را به كنگره ارائه كردهاند كه ضمن محكوم كردن خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنان اشرف به رئيسجمهور فراخوان مىدهد كليه اقدامات لازم و مناسب را براى پايبندى به تعهدهاى ايالات متحده تحت قوانين بينالمللى و وظايف ناشى از توافقنامه براى تضمين امنيت فيزيكى و حفاظت ساكنان قرارگاه اشرف بهعمل آورد.
بيش از دو ماه است رژيم ايران با همكارى ارگانهاى مختلف عراقى شمارى از عوامل اطلاعات ايران را تحت عنوان خانواده ساكنان در مقابل اشرف مستقر كرده و به يك جنگ كثيف روانى با استفاده از بلندگوهاى قوى عليه ساكنان اشرف ادامه مىدهد كه يك نقض آشكار قوانين و كنوانسيونهاى بينالمللى است.
ما در پارلمان اروپا و در كميته بينالمللى در جستجوى عدالت كه بيش از دو هزار پارلمانتر را در اروپا و آمريكا برمىگيرد همصدا با اكثريت كنگره آمريكا از شما مىخواهيم اقدامات ضرورى را براى تضمين حفاظت ساكنان اشرف بهعمل آوريد و از سازمان مللمتحد بخواهيد حفاظت ساكنان اشرف را برعهده بگيرد.