۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، از دبيركل مللمتحد خواستار اقدام فورى براى حفاظت ساكنان اشرف شد
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
در پى حمله نافرجام نيروهاى عراقى به مجاهدان و تاسيسات ورودى اشرف در نيمهشب گذشته خانم مريم رجوى طى نامهيى به آقاى بان كى مون خواستار اقدام فورى مللمتحد براى حفاظت از ساكنان اشرف شد. عاليجناب بان كىمون دبيركل ملل متحد دبيركل عزيز در اين نامه مىخواهم توجه شما را به خطر مبرمى كه زندگى و امنيت ساكنان كمپ اشرف در عراق، اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون را تهديد مىكند جلب كنم و خواستار اقدام فورى شما براى حفاظت آنان بشوم. ساعت 11 و 30 پنجشنبه شب 26فروردين 1389، نيروهاى عراقى به حمايت از مزدوران اعزامى اطلاعات آخوندها و نيروى تروريستى قدس به ساكنان اشرف حمله كرده و درصدد اشغال تاسيسات ورودى اشرف بر آمدند. هم اكنون قريب 70روز است اين مزدوران، با حمايت تمامعيار دولت عراق، كميته عراقى سركوب اشرف در نخست وزيرى عراق و نيروهاى عراقى، در مقابل ورودى اشرف مستقر شده و به‌طور شبانه روزى با بلندگوهاى فوقالعاده قوى ساكنان را «به آتش كشيدن» اشرف و «كشتن» مجاهدين تهديد مىكنند و مانع خواب و آسايش ساكنان شدهاند. هم‌چنانكه مقاومت ايران پيش از اين بارها اعلام كرده است اين هم يك شكنجه روانى ساكنان اشرف و هم تحريك و ايجاد بلوا و آشوب و زمينهسازى براى ايجاد يك فاجعه انسانى بزرگتر از 28 و 29 ژوييه گذشته عليه آنانست. حوالى نيمهشب گذشته در حاليكه بلندگوهاى مزدوران مانند شبهاى پيش به فحاشى و تهديد ساكنان مشغول بودند، يك سرهنگ و يك سروان عراقى به نامهاى على و جواد تهديد كردند بنابه دستور دولت عراق، بلندگوهاى ساختمانهاى مجاهدين كه موزيك پخش مىكردند بايستى ظرف 10 دقيقه خاموش شود تا صداى مزدوران به همه جا برسد والا نيروهاى عراقى تاسيسات ورودى اشرف را با زور تصرف خواهند نمود. وقتى ساكنان اشرف اين امر را مشروط به خاموش كردن بلندگوهاى مزدوران كردند، فرماندهان عراقى گفتند به دستور دولت مزدوران براى پخش هر برنامهيى آزاد هستند اما ساكنان اشرف مجاز نيستند! در اين زمان شمار زيادى از نيروهاى مسلح عراقى و شمارى از نيروهاى عراقى مجهز به چوب و چماق و دشنه و باتون در حاليكه با 5 زرهپوش هاموى حمايت مىشدند وارد اشرف شده و تهديد به شليك و كشتن افراد كردند. متعاقبا اين نيروها با باتون برقى و دستگاه شوكر و ميلههاى آهنى ساكنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر اين ضربات 5تن از ساكنان، كريم گماسايى، مهدى عبدالرحيمى، عظيم ميش مست، رحيم سهرابى و خالد شاه كرمى، مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. مهاجمان درصدد بودند مانند ژوييه گذشته به گروگانگيرى ساكنان بپردازند. از جمله يكى از زنان اشرف را كشان كشان مىبردند اما مقاومت او و اعتراضات ديگر ساكنان مانع اين اقدام شد. حوالى ساعت 3 بامداد، نيروهاى سركوبگر در اثر اعتراضات و شعارهاى ساكنان اشرف محل را ترك كردند. آقاى دبيركل وقايع شب گذشته هشدار جديديست كه نشان مىدهد، دولت عراق، نه تنها صلاحيت و توان و اراده حفاظت اشرف را ندارند بلكه تحت نفوذ و امر فاشيسم دينى حاكم برايران، به توطئه عليه ساكنان اشرف ادامه داده و درصدد سركوب و نابودى آنها هستند و با توجه به انتخابات پارلمانى و شرايط نا متعين كنونى، تلاشهايش را در اين راستا تشديد كرده است. كميتهاى كه از سال گذشته در نخست وزيرى عراق تشكيل شده است، تحت نظر سفارت رژيم ايران عمل مىكند. نائب رئيس پارلمان اروپا، آقاى ويدال كوادراس در نامهيى به تاريخ نامه 2دسامبر 2009 به نخستوزير عراق، كه نسخهاى از آن نيز براى ساكنان اشرف ارسال شده است، مبتنى بر تحقيقات كميته بينالمللى در جستجوى عدالت با ذكر اسامى و جزييات نوشت «كميتهاى كه در نخست وزيرى تحت عنوان ”كميته بستن اشرف“ تشكيل شده يك دستگاه سركوب است كه منويات فاشيسم دينى حاكم بر آن را پيش مىبرد و بسيارى از افراد آن در ارتباط مستقيم با اين رژيم قرار دارند و دستورات خود را از آن دريافت مىكنند». روز گذشته مقاومت ايران نيز طى اطلاعيهاى اعلام كرد گزارشهاى ارسالى از سفارت فاشيسم دينى حاكم بر ايران به نيروى تروريستى قدس و وزارت اطلاعات، از همكارى همه جانبه كميته سركوب اشرف مستقر در نخست وزيرى عراق و گردان ارتش مستقر در اشرف، با مزدوران وزارت اطلاعات كه در مقابل اشرف مستقر شدهاند، خبر مىدهد و ابراز رضايت مىكند… . پشتيبانى و حل و فصل كليه مسائلشان توسط فرمانده گردان 3 از تيپ 37 لشگر 9 ارتش عراق و سلسله مراتب فرماندهى آن كه ماموريتشان به ظاهر حفاظت اشرف مىباشد انجام مىشود… . در طول دو ماه گذشته فرمانده اين گردان، معاون گردان، 2تن از افسران استخبارات ارتش و هم‌چنين 2تن از درجهداران گردان، تمام وقت دراختيار آنان هستند. اين اقدامات از مصاديق بارز شكنجه روانى و سيستماتيك و نقض بسيارى از قوانين و كنوانسيونها بينالمللى و نقض قانون انساندوستانه بينالمللى، قانون حقوقبشر بينالمللى و كنوانسيون ”منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاى بيرحمانه، غيرانسانى و تحقير آميز“ است. از آن‌جايى كه رفتار دولت و نيروهاى عراقى و مقاصد اعلام شده رژيم ايران براى قتلعام ساكنان اشرف كه بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت خواهد بود، بر كسى پوشيده نيست، زمان آن فرا رسيده است كه منطبق با اصل (RtoP) كه شما با شجاعت از آن دفاع مىكنيد و به منظور اجراى قوانين بينالمللى، سازمان مللمتحد حفاظت ساكنان اشرف را برعهده گرفته و هيأت هميارى مللمتحد در عراق (يونامى) در جهت تضمين حقوق اوليه ساكنان اشرف كه 15ماه است به فجيعترين شكل نقض مىشود، اقدامات ضرورى را بهعمل بياورد.