۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

يك شبكه قاچاق رژيم ايران در هلند كشف شد
يك محموله قاچاق تجهيزات هسته يي به مقصد ايران- آرشيو يك محموله قاچاق تجهيزات هسته يي به مقصد ايران- آرشيو
دستگاه قضاييه هلند، 4دلال را به دليل صادرات غيرقانونى کالاهاى دومنظوره به ايران، دستگير كرد. کالاهاى دو منظوره به کالاهايى گفته مىشود که در امور غيرنظامى و هم نظامى کاربرد دارند. مقامهاى هلندى گفتهاند اين افراد كه براى يک شرکت صادراتى کار مىکردهاند، متهم به جعل اسناد حمل و نقل و گمرک و ارسال کالاهاى دومنظوره به ايران مىباشد. هويت افراد بازداشت شده اعلام نشده است.