۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، فاجعه سقوط هواپيماى رئيسجمهور لهستان را تسليت گفت
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
هواپيماى رئيسجمهور لهستان، لخ كازيينسكى در غرب روسيه هنگام فرود در فرودگاه شهر اسمولينسك Smolensk سقوط كرد. در اين سانحه نودوهفت نفر كشته شدند. علاوه بر رئيسجمهور، همسر رئيسجمهور، و هم‌چنين فرمانده ستاد ارتش، و جانشين وزير خارجه لهستان نيز در اين حادثه كشته شدند. خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت، اين فاجعه را به آقاى ياروسلاو كازينسكى، برادر رئيسجمهور فقيد و رهبر حزب قانون و عدالت لهستان و ديگراعضاى خانواده كازينسكى و همچنين به نخست وزير، رئيس مجلس و به مردم لهستان تسليت گفت.