۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

ویروس سکولاریسم

زینت میرهاشمی

روز سه شنبه 31 فروردین، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، دانشگاهیان را براندازان جنگ نرم خطاب کرد. وی اعلام کرد که «یک استاد سکولار می تواند مانند ویروس تمام دانشگاه را مسموم کند.»

اخراج اساتید و پرسنل دانشگاهها همزمان با خیزشهای مردمی، همچنان جریان دارد. جنبش دانشجویی در سالهای اخیر و به ویزه پیوند آن با جنبشهای اجتماعی مردمی، بار دیگر دانشجو و دانشگاه را تبدیل به کانون پرخطر برای نظام کرده است.

بعد از سه دهه، دانشگاهی که با انقلاب فرهنگی رژیم بازسازی شد، شاهد بی باکی و شحاعت دانشجویانی شد که شعار می دادند «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم». شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه از دانشگاه به خیابانها کشیده شد. استبداد دینی در برابر خود نیروی ضد خود یعنی معتقدان به حکومت عرفی و سکولار را پرورش داد. التزام به ولایت فقیه، نفی ولایت فقیه را پرورش داد. یکی از مهمترین دستاوردهای تجربه سه دهه استبداد دینی، رشد سکولاریسم و جای گیری گفتمان جدایی دین از دولت است. به همین خاطر پایوران رژیم رشد سکولاریسم را تهدیدی جدی برای سرنگونی نظم دینی خود می دانند. سکولاریسم همان ویروس خوبی است که حکومت دینی را به چالش می گیرد. این ویروس، یک نوع ویروس آگاهی بخش است که علیرغم اخراجها و سرکوبگریها، رشد کرده و سرتاپای بنیان ایدئولوژیک رژیم را می خورد.

اساتید اخراج شده و کسانی که در ایدئولوژیک سازی دانشگاهها گرفتار سرکوب شدند در ردیف وجدانهای بیداری هستند که طرف دانشجویان و مردم را گرفتند. ادامه حمایت آنان از دانشجویان و جنبشهای مردمی سیاستهای رژیم در برابر پادگانی کردن دانشگاهها را به عقب خواهد زد.