۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

لرد كوربت، خواستار برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد شد
لرد كوربت لرد كوربت
لرد كوربت رئيس كميته پارلمانى بريتانيايى براى آزادى ايران طى نامهيى به ادملكرت نماينده ويژه دبيركل سازمان مللمتحد در عراق بر ضرورت برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد تأكيد كرد و نوشت: با توجه به ابهام كنونى در وضعيت سياسى عراق و نفوذ رژيم ايران در اين كشور تنها گزينه براى اجتناب از وقوع يك حادثه ديگر مشابه آنچه كه در مرداد ماه گذشته رخ داد اين است كه سازمان مللمتحد مسئوليت بيشترى در رابطه با حفاظت از كمپ اشرف به عهده بگيرد و يونامى دامنه مسئوليتهايش را گسترش دهد تا بتواند اين موارد را تضمين كند: الف: سلامت و امنيت ساكنان اشرف را تضمين كند و از اعمال خشونت مجدد عليه آنها جلوگيرى كند
ب: محاصره اشرف را خاتمه دهد و به ممنوعيت ورود اعضاى خانوادهها و پزشكان متخصص و دارو و هم‌چنين ممنوعيت ديدارهاى وكلا و سايرين از كمپ پايان دهد.
ج: از حقوق ساكنان اشرف بر طبق قوانين بينالمللى حفاظت كند از جمله از اخراج آنها و جابجايى اجبارى آنان در عراق جلوگيرى كند