۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

نه به ورود رژیم ایران به شورای حقوقبشر سازمان ملل
خانم فیاما نیرشتاین،   نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان ایتالی خانم فیاما نیرشتاین، نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان ایتالی
به گزارش خبرگزاری ایل ولینو، ۱۳ آوریل. خانم فیاما نیرشتاین، نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا گفت: این وظیفه ایتالیاست که به هر نحو ممکن باعضویت رژیم ایران در شورای حقوقبشر سازمان مللمتحد مخالفت کند. وی گفت: انتخابات براى گزینش ۱۴ عضو جدید از ۴۷ کشور عضو براى یک دوره ۳ ساله در شورای حقوقبشر در روز ۱۳ ماه مه در ژنو برگزار خواهد شد. رژیم ایران کاندیداتوری خودش را براى این شورا اعلام کرده است و این کار تمسخر جامعه متمدن است. رژیمی که بدون توقف حقوقبشر را نقض میکند و با بکارگیری زندان، شکنجه و حکم اعدام مخالفین به ویژه زنان پیش میرود. خانم نیرشتاین گفت: این وظیفه ایتالیاست که به هر نحو ممکن با این امر مخالفت کند و آنطور که سیاست دینامیک شورای حقوقبشر میباشد اجازه ندهد که رژیم ایران وارد این ارگان شود. خانم نیرشتاین افزود: بهرحال من یک سؤال پارلمانی از وزیر خارجه به کمیسیون خارجی ارائه دادهام تا از مخالفت ایتالیا با این مساله مطمئن شوم. خانم نیرشتاین گفت: رژیم ایران تلاش میکند وارد شورای حقوقبشر شود تا به ادامه سیاست خشونت آمیز خود مشروعیت بدهد و بر خطر ساختار هستهيىاش مهر تایید بزند در حالی که همزمان تبلیغ و تهدید به کشتار جمعی میکند.