۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

آلخو ويدال كوادراس: زمان براى مقابله با تهديدات اتمى رژيم ايران رو به پايان است
دكتر آلخو ويدال كوادراس, نايب رئيس پارلمان اروپا دكتر آلخو ويدال كوادراس, نايب رئيس پارلمان اروپا
نايب رئيس پارلمان اروپا دكتر آلخو ويدال كوادراس طى مقالهيى در الشرق الاوسط با تأكيد بر راهحل سوم رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران نوشت: همزمان با ميزبانى اوباما در كنفرانس امنيت اتمى، زمان براى مقابله با تهديدات اتمى رژيم ايران روبه پايان است. آمريكا و اروپا بايد اعمال مجازاتهاى جديد عليه اين رژيم را با حمايت سياسى از ميليونها ايرانى شجاع كه خواستار تغييرند همراه كند. نايب رئيس پارلمان اروپا در مقاله خود تحت عنوان «زمان براى مقابله با تهديدات اتمى رژيم ايران روبه پايان است» مىنويسد: «با گذشت هشت سال از افشاى برنامه مخفى اتمى رژيم ايران در نطنز و اراك از سوى شوراى ملى مقاومت جهان در آستانه رويارويى با يك ايران هستهيى قرار گرفته است». دكتر آلخو ويدال كوادراس تأكيد مىكند رژيم ايران كمكهاى زيادى از كسانى كه مىتوان آنان را سازندگان سياست مماشات توصيف كرد دريافت كرده است. آنها به جهان القا مىكردند كه مىتوانند رژيم ايران را وادار به تغيير رفتار كنند. در ادامه اين مقاله آمده است: اندوه آور است كه اتحاديه اروپا در كنار خاوير سولانا و جك استراو جز متهمينى قرار دارند كه بايد پاسخ بسيارى از سؤالات را بدهند. رفتار اينها طى هشت سال گذشته با رژيم ايران موجب توسعه برنامه اتمى آن شد. نايب رئيس پارلمان اروپا با اشاره به سخنرانى خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران در پارلمان اروپا در سال 2004 تحت عنوان گزينه سوم تنها انتخاب واقعى است مىنويسد: «خانم رجوى توضيح داد ايرانيها از جامعه بينالمللى ماكزيمم انتظار يك سياست قاطع در برابر رژيم ايران را دارند و مىخواهند در عين حال از مردم و مقاومت سازمانيافته آنان براى تغيير حمايت شود متأسفانه پيام او از سوى مماشاتگران ناديده گرفته شد».