۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

خبرگزارى فرانسه:
نيويورك تايمز: رابرت گيتس در مورد سياست اتمى رژيم ايران، به كاخ سفيد هشدار مىدهد
رابرت گيتس- وزير دفاع ايالت متحده آمريكا رابرت گيتس- وزير دفاع ايالت متحده آمريكا
رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا به كاخ سفيد در مورد سياست ”اتمى رژيم ايران“ اخطار داد.
روزنامه نيويورك تايمز اواخر روز شنبه گزارش داد، وزير دفاع آمريكا به كاخ سفيد اخطار داد كه سياست موثرى در برخورد با تسليحات اتمى مشكوك رژيم ايران ندارد. نيويورك تايمز به نقل از مقامهاى ناشناس دولت گفت: يك مقام ارشد به يادداشت محرمانهيى اشاره كرد كه در ژانويه بهعنوان ”زنگ خطر“ نوشته شده است. بر اساس اين گزارش، اين مدرك جرقه تلاشهايى را در وزارت دفاع، كاخ سفيد و آژانسهاى اطلاعاتى، جهت توسعه گزينههاى جديد براى رئيسجمهور باراك اوباما، زد.
اين روزنامه افزود: آن مدارك شامل عمليات نظامى محرمانه عليه رژيم ايران بود، در صورتيكه تحريمهاى بينالمللى جهت مجبور كردن اين رژيم به تغيير رويكردش به شكست بهانجامد. رابرت گيتس در اين يادداشت در مورد چندين نگرانىاش نوشته بود، از جمله سناريويى كه بسيارى از كارشناسان آنرا محتملترين مىدانند. طبق اين سناريو، رژيم ايران تمام قطعات اصلى لازم را سرهم مىكند، اما از اينكه يك تسليحات عملياتى كامل بسازد دست نگه مىدارد.
در اين حالت، رژيم ايران مىتواند جزو امضاء كنندگان معاهده عدم تكثير هستهيى باقى بماند، در حاليكه تبديل به چيزى شده كه كارشناسان آنرا يك حالت تسليحات اتمى ”مجازى“ مىنامند.
اين يادداشت هم‌چنين از كاخ سفيد مىخواهد در مورد اينكه ايالات متحده در صورتيكه رژيم ايران تصميم به توليد سلاح گرفت، چگونه ممكن است جلوى اين رژيم را بگيرد، فكر كند. و هم‌چنين در مورد اينكه چگونه با اين احتمال كه سوخت اتمى يا تسليحات ممكن است به‌دست يكى از گروههاى شبهنظامى كه مورد حمايت رژيم ايران است، بيانديشد.