۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران درآستانه روزجهانى كارگر يكهفته خيزش و اعتراض عليه ديكتاتورى آخوندى
تظاهرات كارگران در تهران - آرشيو تظاهرات كارگران در تهران - آرشيو
سازمان مجاهدين خلق ايران، با تبريك و تهنيت بهمناسبت اول ماه مه (يازدهم ارديبهشت)، روز جهانى كارگر، هموطنان آزاده، بهويژه كارگران و معلمان و دانشجويان آگاه و آزاده ايران را بهگسترش خيزشها و حركتهاى اعتراضى _ طى روزهاى نهم تا پانزدهم ارديبهشت- فرامى‌خواند. حضور گسترده و فعال زحمتكشان ايران در قيامها و خيزشهاى سراسرى و امواج بىو قفه حركتهاى اعتراضى كه در سراسر سال گذشته از سوى كارگران، دهقانان، معلمان و ديگر اقشار بهجان آمده عليه رژيم آخوندى و سياستهاى ضدمردمى و غارتگرانه رژيم جريان داشت، عزم استوار و مقاومت پايدار زحمتكشان ايران را براى بهزيركشيدن تماميت رژيم جنايتكار وچپاولگر آخوندها بهجهانيان نشان داد. رژيمى كه بنيانگذار پليدش خمينى دجال از مستضعفان و محرومان دم مىزد، اما در چپاول دسترنج زحمتكشان و در گسترش فقر و بيكارى و گرسنگى و تعميق شكافهاى طبقاتى، گوى سبقت را از هر رژيم ضدمردمى ربود. رژيمى كه با سياستهاى جنگافروزانه و ارتجاعى خود، مرگبارترين ضربات را بر صنعت و كشاورزى و ساختار اقتصاد ايران وارد آورد و لطمات عظيم آن را قبل از همه بر معيشت و زندگى كارگران و زحمتكشان و خانوادههاى محرومشان آوار كرد. رژيمى كه سران پليدش، از مبارزه با فساد و تبعيض؛ و از سازندگى و قانونمدارى؛ و از آوردن پول نفت بهسفره مردم دم مىزنند، اما درغارت نان سفره مردم و در فساد و تبهكارى و در ستم و خودكامگى دست تمامى ستمگران تاريخ را ازپشت بستهاند. كارگران و زحمتكشان شريف ايران! استمرار بىوقفه حركتهاى اعتراضى و خيزشها و قيامهاى شما، ثابت كرده است كه مردم ايران در مقابل ظلم و شقاوت اين رژيم قرون وسطايى نه تنها مرعوب و تسليم نشدهاند، بلكه مصممند اين رژيم پليد را در تماميت خود سرنگون كنند. با تأكيد برهمين اراده خللناپذير ملى و بهمناسبت روزجهانى كارگر- كه سمبل همبستگى و قيام زحمتكشان براى آزادى و عدالت است- سازمان مجاهدين خلق ايران، مردم و جوانان بهپاخاسته و كارگران و زحمتكشان و معلمان و دانشجويان آگاه و آزاده ميهنمان را به گسترش خيزشها و حركتهاى اعتراضى عليه ديكتاتورى آخوندى فرامىخواند. به پاخيزيد و شعله قيام را در هرفرصتى برافروزيد. بهدشمن بحرانزده و طلسم شكسته امان ندهيد. با خروش «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ برخامنهاى» و «مرگ براصل ولايتفقيه»، اراده خللناپذير مردم ايران را براى استقرار آزادى و دموكراسى طنينانداز كنيد.
سلام بر خلق - سلام بر آزادى نابود باد رژيم ضدبشرى آخوندى درود بر رجوى سازمان مجاهدين خلق ايران 20فروردين 1389